Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chlum - CZ052.3602.5205.051543 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Všestary

Číslo obce PRVKUK 51543
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.051543
Kód obce 571091
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.051543.01 Chlum 05154 51543

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Chlum leží cca 8 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 310 – 340 m n.m. Obec má
226 trvale bydlících obyvatel v 65 rodinných domech. Výhledově se odhaduje zvýšení počtu obyvatel na cca 235 a zvýšení počtu rodinných domů na cca 80. Rozvoj obce počítá s výstavbou rodinných domů na cca 15 stavebních parcelách.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu
Zákres plánované kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Všestary
Informace od provozovatele

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlum Trvale bydlící - - - 200 230 235 230
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 200 230 235 230

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všestary 1626 1642 1685 1716 1727 1737 1732 1727 1725 1764 1797 1774 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlum - - - 141 180 200 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 53 60 67 75
Maximální potřeba vody m3/den - - - 74 84 94 104
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 52,55 59,88 67,21 74,54
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 44,24 50,41 56,58 62,75
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,35 7,24 8,12 9,01
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 37,89 43,17 48,46 53,74
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 8,31 9,47 10,63 11,79

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Chlum je napojena na vodárenskou soustavu východní Čechy. Z hlavního zásobovacího řadu DN 200 ve Všestarech odbočuje výtlačný a rozvodný řad pro obec Rozběřice. V Rozběřicích je umistěna ATS (2 l/s) a z té pokračuje výtlačný a rozvodný řad pro místní část Chlum a pro místní část Lípa. Zástavba obce je v tlakovém pásmu ATS Rozběřice. Vlastníkem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s..

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlum - - - 0 0 150 200

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chlum - - - 0 0 150 200

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 6,39 12,79 19,18
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 4,00 8,00 12,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována povrchová kanalizace (zatruběné příkopy), do které byly zaúsťovány předčištěné odpadní vody ze septiků a žump. Úplně staré objekty mají žumpy na vyvážení. Kanalizace je položena v místních komunikacích a teče od severu a západu k východu. Tato kanalizace prochází podél stávajícího rybníčku a vyúsťuje za hasičskou zbrojnicí do vodoteče a dále do polí. Vyústění kanalizace nečiní žádné hygienické závady.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Chlum bude vybudována splašková kanalizace v kombinaci gravitačního a tlakového systému. Gravitační splašková kanalizace DN 250 bude navržena v délce 1652 m. Gravitační systém stok bude s ohledem na konfiguraci zástavby zakončen ve třech přečerpacích stanicích, kterými budou splašky dopravovány výtlačnými řady (DN 80 – 100) v délce 200 m. Splašková kanalizace bude zakončena kořenovou ČOV Chlum (kapacita cca 250 EO), vybavenou hrubým předčištěním (česle, vícekomorový septik) a zařízením na srážení fosforu. Vyčištěné odpadní vody budou vyústěny do místní bezejmenné vodoteče. Lokální čistící zařízení u nemovitostí budou zrušena. Stávající systém povrchového odvodnění bude zachován. Předpokládaný termín realizace je 2023.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací..

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chlum 0,0 11 847,3 11 847,3

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chlum - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva