Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libel - CZ052.3607.5213.169668 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libel

Číslo obce PRVKUK 169668
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.169668
Kód obce 548651
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.169668.01 Libel 16966 169668

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Libel se nachází v podhorské části okresu při komunikaci II/321, cca 3 km od Častolovic a 6,5 km od Solnice (skládá se ze 2 částí – Malá a Velká Libel), spojených silnicí II/320 Libel – Lično – Přepychy. Nadmořská výška zástavby je cca 312,0 –325,0 m.n.m.
 
Počet obyvatel celkem: 153
 
Zástavba je středně rozptýlená, venkovského charakteru (kombinace RD a hospodářských usedlostí, zčásti využívaných i k rekreaci). Obec leží z větší části v povodí Bělé (dílčí povodí 1-02-01-064), menší část při silnici II/321 pak v povodí Lokotského potoka (levostranný přítok Bělé – dílčí povodí 1-02-01-065). Na severním okraji obce je obecní Libelský rybník.
V obci je pouze několik drobných provozoven služeb.
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libel Trvale bydlící - - - 153 168 183 195
Přechodně bydlící - - - 12 12 12 12
Celkem - - - 165 180 195 207

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libel 118 118 121 125 126 126 132 148 153 159 162 167 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libel - - - 63 73 85 90

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 14 15 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 20 23 26 29
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,00 13,71 15,43 17,14
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,72 4,25 4,78 5,31
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,64 4,16 4,68 5,20
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,60 2,60 2,60 2,60

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Libel byl vybudován a v roce 2009 do provozu uveden vodovod pro veřejnou potřebu, napojený přes Třebešov z Domašína, který je dál propojen do obce Synkov-Slemeno. Vodovod je napojen na vodovodní skupinu Solnice ze zdroje Císařská studánka. Hlavní řád má DN 150 mm, odbočné řady jsou vybudovány v DN 100 mm a DN 80 mm. Vodovod je zaokruhován a za obcí Synkov-Slemeno napojen na výtlak z ÚV Rychnov nad Kněžnou. Tím propojuje dvě vodárenské skupiny a voda do něj může být dodávána ze dvou nezávislých zdrojů.
Vodovod je v majetku obce Libel a provozovatelem je AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
Suché období letos a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující pro běžné zásobování vodou i pro požární zásah a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.
V případě realizace soustředěné zástavby je možno realizovat prodloužení stávajícího vodovodu, resp. vybudování odbočných řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro Libel se v případě havarijních situací předpokládá dodávka vody z Úpravny vody Rychnov nad Kněžnou a to buď zpětnou dodávkou vody vodovodním řadem nebo v případě omezené vydatnosti systému dovozem z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 8 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody, případně s využitím místních studní s vyhovující kvalitou a vydatností.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libel - - - 75 80 85 90

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libel - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 7,19 7,67 8,15 8,63
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,50 4,80 5,10 5,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Libel je dnes pouze dešťová kanalizace podél komunikací, sestávající ze třech základních větví.
První z nich vede podél silnice II/320 směrem na Lično a je zaústěná do povrchového odpadu z obecního rybníka (dále teče do Bělé), druhá pak vede podél staré trasy silnice II/321 a následně přes obchvat nové silnice do povodí Lokotského potoka. Třetí větev odvodňuje střed obce a je zaústěna do povrchového odpadu, ústícího do bezejmenného vodního toku (IDVT 10169930), který vyúsťuje jako levostranný přítok do Bělé.
Do tohoto systému dešťové kanalizace jsou zaústěny i odpadní vody z přilehlých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků a ČOV). Stoková síť byla budována převážně z betonových trub. Její stav není podrobněji dokumentován a dnes nelze jednoznačně rozhodnout o možnosti využití tohoto systému kanalizace pro výhled. Majitelem je obec Libel.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro zlepšení stávajícího stavu navrhujeme následující řešení:
- zpracovat pasport kanalizace a podrobné zhodnocení jejího stavu (technický stav potrubí, množství balastních vod) jako podklad pro možnost jejího budoucího využití. Doporučuje se provedení kamerové prohlídky.
- dle výsledků pasportu a prohlídky pak zpracovat návrh celkového řešení kanalizace a čištění odp. vod v obci - posouzení využitelnosti stávající kanalizace, doporučení na rozvoj, případně stavbu oddílné kanalizace + ČOV nebo i do výhledu lokální čištění, případná etapizace výstavby apod.
 
V návrhovém období navrhujeme po dohodě s obcí ponechat stávající systém odkanalizování a do rozhodnutí o dalším postupu bude podle potřeby opravována, případně podle potřeby rozvoje obce doplňována.
 
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV.
  
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libel 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libel - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva