Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Všestary - CZ052.3602.5205.187437 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Všestary

Číslo obce PRVKUK 187437
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.187437
Kód obce 571091
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.187437.01 Všestary 18743 187437

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Všestary leží cca 4 km severozápadně od Hradce Králové, v nadmořských výškách 260 – 270 m n.m. Obec má 732 trvale bydlících obyvatel v 199 rodinných domech. Jedná se o obec s poměrně novou zástavbou. Pracovní příležitosti jsou orientovány spíše na Hradec králové. V obci se nachází zemědělsko-výrobní areál ZD Všestary, Základní škola a mateřská škola, Všestary se školní jídelnou, bazén Všestary a několik malých (spíše rodinných) firem.
 
Výhledově se odhaduje zvýšení počtu obyvatel na cca 750 a zvýšení počtu rodinných domů na cca 264. Rozvoj obce počítá s výstavbou rodinných domů na cca 90 stavebních parcelách.
 
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu
Zákres plánované kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Všestary
Informace od provozovatele

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všestary Trvale bydlící - - - 610 740 750 750
Přechodně bydlící - - - 3 10 10 10
Celkem - - - 613 750 760 760

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všestary 1626 1642 1685 1716 1727 1737 1732 1727 1725 1764 1797 1774 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všestary - - - 104 250 400 400

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 37 72 107 142
Maximální potřeba vody m3/den - - - 52 101 150 199
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 37,00 72,10 107,21 142,31
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 31,16 60,72 90,28 119,85
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 24,60 47,94 71,28 94,62
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,56 12,78 19,01 25,23
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,85 11,40 16,95 22,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Všestary je napojena na vodárenskou soustavu východní Čechy. Do obce je veden hlavní zásobovací řad z vodojemu Horní Přím 1000 m3 (výhledově je plánováno navýšení kapacity na 4000m3) 309/313 m n.m. Tento řad DN 200 pokračuje podél komunikace přes obce Bříza a Rosnice až do Všestar. Z hlavního zásobovacího řadu DN 200 odbočují rozvodné řady obce Všestary.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Horní Přím 1000 m3 (výhledově je plánováno navýšení kapacity na 4000m3), 309/313 m n.m.
 
Na systém veřejného vodovodu obce je napojeno cca 20% obyvatel, ostatní jsou zásobování vodou individuálně. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vlastníkem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všestary - - - 0 720 725 750

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všestary - - - 0 720 725 750

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 23,97 47,95 71,92
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 15,00 30,00 45,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Všestary probíhá výstavba splaškové kanalizace v kombinaci gravitačního a tlakového systému. Předpokládané dokončení realizace výstavby je v roce 2020. Gravitační kanalizace DN 250 (v délce cca 4,4 km) a výtlak DN 80 (v délce cca 0,4 km) jsou doplněny 2 čerpacími stanicemi. Splaškové vody budou odváděny na místní ČOV Všestary (mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací a chemickým srážením fosforu, kapacita 1700 EO), s výustí do vodního toku Melounka. Melounka náleží do kaprových rybích vod dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb. Původní povrchová kanalizace bude po dokončení kanalizace použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Lokální čistící zařízení u nemovitostí budou zrušena.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Po dokončení výstavby kanalizace bude tento systém odvádění odpadních vod zachován. Dále budou v následujících letech na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Všestary 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Všestary - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva