Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Černilov - CZ052.3602.5205.187666 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Výrava

Číslo obce PRVKUK 187666
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.187666
Kód obce 571105
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.187666.01 Dolní Černilov 18766 187666

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dolní Černilov leží cca 8 km severovýchodně od Hradce Králové a cca 1,5 km východně od obce Černilov v nadmořských výškách 258 – 264 m n.m. Obec má 48 trvale bydlících obyvatel v 18 domech a 5 rekreantů ve 3 chalupách.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Pasport kanalizace v obci Výrava, VDI PROJEKT s.r.o., 4/18
Výrava-územní plán, Ing. arch. Karel Novotný, 2/2008

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Černilov Trvale bydlící - - - 48 50 60 70
Přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
Celkem - - - 53 55 65 75

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Výrava 361 367 362 366 369 384 399 409 409 402 402 400 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Černilov - - - 30 32 42 52

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 2 3 3 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 3 4 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,33 2,90 3,47 4,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,96 2,44 2,92 3,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,96 3,00 4,04 5,07
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,37 0,57 0,76 0,96

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Dolní Černilov má vybudovaný veřejný vodovod Výrava RVS o délce 7,999 km, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy . Napojení na VSVČ je provedeno z východního směru z Českého Meziříčí. Z hlavního zásobovacího řadu DN 150 mm odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Vlastníkem vodovodu je VaK Hradec Králové,a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-787671-48172898-1/1
IČPE: 5202-622656-48172898-1/1-27461211
 
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Bohuslavice.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je Úpravna vody Kozince.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Černilov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Černilov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Odkanalizování obce je vyřešeno stávající povrchovou dešťovou kanalizací (mělké zatrubené příkopy) . Splaškové odpadní vody z jednotlivých domů jsou přečištěny v DČOV (7 ks) , ve zbylých případech jsou shromažďovány v žumpách, které jsou pravidelně vyváženy.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k nízkému počtu obyvatel doporučujeme v navrhovaném období zachovat stávající systém odkanalizování obce
Odpadní vody doporučujeme likvidovat stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající kanalizace.
 
Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Alternativně bude vybudován decentralizovaný systém čištění vod v DČOV s napojením do kanalizace pro veřejnou potřebu zaústěnou do místních vodotečí nebo přímo do vodotečí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Černilov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Černilov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva