Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Výrava - CZ052.3602.5205.187674 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Výrava

Číslo obce PRVKUK 187674
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.187674
Kód obce 571105
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.187674.01 Výrava 18767 187674

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Výrava leží cca 10 km severovýchodně od Hradce Králové a cca 8 km jihovýchodně od města Smiřice, v nadmořských výškách 250 – 260 m n.m. Obec má 369 trvale bydlících obyvatel ve 140 domech. Obec se nachází mezi Výravským potokem a páteřní komunikací kolem které se nachází většina zástavby.
V obci se nachází také cca 10 chalup pro asi 20 rekreantů. V obci je také ZD Výrava (rostlinná výroba), které zaměstnává cca 15 zaměstnanců.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Hradec Králové, 2018
Pasport kanalizace v obci Výrava, VDI PROJEKT s.r.o., 4/18
Výrava-územní plán, Ing. arch. Karel Novotný, 2/2008
Kanalizační řád, obec Výrava, Ing. M. Pišta, 12/2009

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výrava Trvale bydlící - - - 369 390 420 450
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 389 410 440 470

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Výrava 361 367 362 366 369 384 399 409 409 402 402 400 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výrava - - - 200 221 251 281

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 28 31 35 39
Maximální potřeba vody m3/den - - - 33 38 42 47
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 27,69 31,43 35,17 38,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 23,31 26,46 29,60 32,75
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,68 23,27 28,86 34,45
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,63 6,39 7,15 7,91
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,38 5,76 7,15 8,53

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Výrava má vybudovaný veřejný vodovod Výrava RVS o délce 7,999 km, který je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy . Napojení na VSVČ je provedeno z východního směru z Českého Meziříčí. Z hlavního zásobovacího řadu DN 150 mm odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci. Vlastníkem vodovodu je VaK Hradec Králové,a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-787671-48172898-1/1
IČPE: 5202-622656-48172898-1/1-27461211
 
Zástavba obce je v tlakovém pásmu vodojemu Bohuslavice.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je Úpravna vody Kozince.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výrava - - - 61 82 112 142

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Výrava - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je odkanalizování Výravy řešeno stávající jednotnou gravitační kanalizací, která je dnes zaústěna v obci na cca 13 místech do Výravského potoka. Splaškové vody z jednotlivých domů jsou přečištěny v DČOV či předčištěny ve stávajících domovních septicích, případně jsou shromažďovány v žumpách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto navrhujeme vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody budou svedeny z obce směrem na severovýchod obce, kde je navržena čerpací stanice, která přečerpává splašky na navrženou centrální čistírnu odpadních vod pro obce Libřice a Výrava.
Po realizaci nové kanalizace, čerpací stanice a ČOV v Libřicích bude nutné, aby u všech dnešních objektů byly zrušeny stávající septiky a žumpy a napojení splaškových vod bylo provedeno přímo do nové kanalizace.
Výstavbu (rekonstrukci) kanalizační sítě a ČOV doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel a finančním nárokům) realizovat po návrhovém období (po r. 2030). Do doby výstavby nové kanalizační sítě, čerpací stanice a ČOV v Libřicích, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti. U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.
 
Alternativně bude vybudován decentralizovaný systém čištění vod v DČOV s napojením do kanalizace pro veřejnou potřebu zaústěnou do místních vodotečí nebo přímo do vodotečí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Výrava 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Výrava - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva