Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vrbice - CZ052.3604.5207.185957 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vrbice

Číslo obce PRVKUK 185957
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.185957
Kód obce 572128
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.185957.01 Vrbice 18595 185957

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vrbice leží ve střední části bývalého okresu Jičín 4,5 km severně od obce Vysoké Veselí v nadmořských výškách 249 – 254 m n.m. Obec má 97 trvale bydlících obyvatel v 34 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází 26 objektů určených pro individuální rekreaci cca 72 obyvatel. Obcí protéká místní potok.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vypněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Vyjadreni obce Slatiny
Vyjadreni VOS Jicin, a.s.
Studie RECPROJEKT

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrbice Trvale bydlící - - - 95 150 150 150
Přechodně bydlící - - - 72 72 72 72
Celkem - - - 167 222 222 222

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vrbice 89 117 119 117 119 136 145 145 139 153 152 163 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrbice - - - 144 146 148 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,42 3,47 3,52 3,57
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,42 3,47 3,52 3,57
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,42 3,47 3,52 3,57
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci byl vybudován veřejný vodovod, který je napojen na vodovod v obci Slatiny. Provozovatelem je samotná obec Vrbice.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je vybudován v celém rozsahu obce Vrbice a neuvažuje se o jeho dalším rozšiřování.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studnách bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů vlastnících domovní studny s nevyhovující kvalitou bude tato použita jako voda užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrbice - - - 0 0 148 150

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vrbice - - - 0 0 148 150

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 11,11 12,87 14,63 16,39
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,95 8,05 9,15 10,25
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je stávající jednotná kanalizace bez povoleného vypouštění odpadních vod do vod povrchových (platnost do 9/2018). O nové povolení je požádáno.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Vrbice bude vybudována oddílná tlaková splašková kanalizace a čistírna odpadních vod, jenž by sloužila pouze pro tuto obec. Plánuje se položení cca 1,8 km tlakového kanalizačního potrubí D90 mm a výstavba mechanicko-biologické ČOV o kapacitě cca 200 EO. Součástí kanalizace bude celkem cca 65 ks DČJ.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vrbice 0,0 13 131,0 13 131,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vrbice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva