Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Slavhostice - CZ052.3604.5207.197696 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Slavhostice

Číslo obce PRVKUK 197696
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.197696
Kód obce 572187
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.197696.01 Slavhostice 19769 197696

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Slavhostice leží na jižní hranici bývalého okresu Jičín 6 km jihovýchodně od města Kopidlno v nadmořských výškách 246 – 276 m n.m. Obec má 136 trvale bydlících obyvatel v 58 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 41 objektů určených pro individuální rekreaci 95 obyvatel. Středem obce protéká potok Stříble. Severně nad obcí se na něm nachází Zájezdský rybník.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Provozní řád vodovodu
Informace od provozovatele VOS Jicin, vodovod
Informace od provozovatele VS RT, kanalizace
VUME, VUPE 2017,2018 kanal.,vod.
Situace vodovodu a kanalizace
TES odvádění a zneškodňování splaš.vod z území obce (Vodoh.služby RT, 2017)

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavhostice Trvale bydlící - - - 136 140 145 150
Přechodně bydlící - - - 95 95 95 95
Celkem - - - 231 235 240 245

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Slavhostice 139 142 136 135 134 129 127 123 130 136 136 135 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavhostice - - - 129 129 129 129

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 9 9 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,58 8,58 8,58 8,58
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,58 8,58 8,58 8,58
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,31 8,31 8,31 8,31
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,27 0,27 0,27 0,27
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Slavhostice je napojena na skupinový vodovod Poděbrady – Městec Králové na konci obce Chroustov. Tlak celého vodovodního systému je ovlivňován maximální hladinou v ATS s akumulací 100 m3 (250,75 m n.m.), která je umístěna mezi obcemi Chroustov a Slavhostice. Voda do obce přitéká přívodním řadem z PE DN100 délky cca 1900m, v obci je voda rozvedena pomocí větevné sítě z PE DN50, DN80 a DN100.
Za účelem čerpání vody pro obce Kozojedy a Žlunice je na kraji obce Slavhostice vybudována ATS II.
Vodovod je ve vlastnictví obce Slavhostice a provoz zajišťuje VAK Nymburk a.s..

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nové lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při odstávce nebo nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vodou balenou. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavhostice - - - 68 68 68 68

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slavhostice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,68 16,13 16,58 17,03
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,81 10,09 10,37 10,65
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace v délce cca 2,085km. Kanalizace byla vybudována převážně z betonových trub DN300 – DN600 a je na šeti místech zaústěna do vodotečí. Odpadní vody z většiny nemovitostí jsou předčišťovány v septicích a po předčištění vypouštěny do jednotné kanalizace. Část nemovitostí má jímky na vyvážení a u nových nemovitostí jsou vybudovány domovní čistírny.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Společnost Vodohospodářské služby RT, s.r.o. v roce 2017 vypracovala pro obec studii, která nabízí varianty odkanalizování. Zastupitelstvo obce rozhodlo o variantě likvidace odpadních vod ze zástavby v obci centrálním řešením, kdy odpadní vody budou odváděny veřejnou kanalizací ke zneškodnění na ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do potoka Stříble.
V obci bude vybudována soustavná nová oddílná splašková kanalizace v celé zástavbě obce a centrální ČOV. Kanalizace bude kombinovaná gravitační (páteřní stoka) a tlaková. U objektů napojených na tlakovou knalizaci a u objektů, které nelze odknalizovat gravitačně, budou instalovány domovní čerpací stanice (cca 44ks). Odpadní vody z lokality budou gravitačně svedeny do nejnižšího místa, kde bude umístěna lokální čerpací stanice. Z té budou odpadní vody vyčerpány do páteřní gravitační stoky, která vede na ČOV. Ta bude mechanicko-biologická s nitrifikací, denitrifikací a příp. srážením fosforu. Stávající kanalizace zůstane funkční pro odvod dešťových vod. Tři objekty, které jsou straou od zástavby, budou řešeny individuálně pomocí SČOV nebo bezodtokých jímek.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slavhostice 0,0 20 773,0 20 773,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slavhostice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva