Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dvorce - CZ052.3604.5207.140201 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jičín

Číslo obce PRVKUK 140201
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.140201
Kód obce 572659
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.140201.01 Dvorce 14020 140201

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dvorce je místní část města Jičín. Leží 3 km východně v nadmořských výškách 278 – 284 m n.m. Obec má 27 trvale bydlících obyvatel v 10 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 6 objektů určených k individuální rekreaci cca 21 obyvatel. Jihovýchodně pod obcí se nachází Dvorecký rybník.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
 
Podklady:
wikipedie
původní karty PRVK
VUME/VUPE
Provozovatel vodovodu a kanalizace Jičín
informace od zástupců obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dvorce Trvale bydlící - - - 27 27 27 27
Přechodně bydlící - - - 21 21 21 21
Celkem - - - 48 48 48 48

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jičín 16646 16766 16576 16300 16282 16367 16394 16448 16480 16577 16717 16551 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dvorce - - - 0 0 0 25

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 2 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 1 3 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,83 1,67 2,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,83 1,67 2,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,83 1,67 2,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Dvorce není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. Se zásobami vody ve studních nejsou dnes známy žádné výrazné problémy.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Dle platného územního plánu města Jičín je navržena výstavba nového společného koridoru vodovodu a kanalizace. Navrženy jsou tři koridory - TK 37 určen pro kanalizační sběrač splaškové a děšťové kanalizace a vodovod pro místní část Dvorce, TK 12 pro kanalizační sběrač dešťové kanalizace a pro vodovod místní části Dvorce, TK 14 určen pro vodovod místní části Dvorce. Výstavbou vodovodu  bude zásobena většina obyvatel místní části Dvorce. Plánovaná délka vodovodu činí 880 m.
Do vybudování koridoru bude ponechán stávající individuální systém zásobování vodou.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita dále jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dvorce - - - 20 20 20 25

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dvorce - - - 0 0 0 25

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1,80 1,92 2,04 2,16
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,20 1,34 1,48 1,62
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době není v obci vybudován systém splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod. V místní části Dvorce je vybudována jednotná kanalizace (s povolením k vypouštění odpadních vod). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení, nebo jiné čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace či individuální likvidací odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Dle platného územního plánu města Jičín je navržena výstavba nového společného koridoru vodovodu a kanalizace. Pro kanalizaci jsou navrženy tři koridory - TK 38 určen pro kanalizační sběrač splaškové kanalizace místní části Dvorce, TK 37 určen pro kanalizační sběrač splaškové a dešťové kanalizace a vodovod pro místní část Dvorce, TK 12 pro kanalizační sběrač dešťové kanalizace a pro vodovod místní části Dvorce. Odkanalizování místní části Dvorce bude svedeno na ČOV Jičín, kde budou OV likvidovány. Výstavbou kanalizace bude odkanalizována většina obyvatel místní části Dvorce. Plánovaná délka dešťové kanalizace činí 560 m a plánovaná délka splaškové kanalizace činí 1200 m.
Do vybudování koridorů bude ponechán stávající individuální systém likvidace odpadních vod, navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 252/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dvorce 2 807,0 9 265,0 12 072,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dvorce - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva