Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Moravčice - CZ052.3604.5207.140210 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jičín

Číslo obce PRVKUK 140210
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.140210
Kód obce 572659
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.140210.01 Moravčice 14021 140210

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Moravčice je místní část města Jičín. Leží 1 km jihovýchodně v nadmořských výškách 280 – 284 m n.m. Obec má 11 trvale bydlících obyvatel v 8 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 4 objekty určené k individuální rekreaci cca 12 obyvatel. Obcí protéká Popovický potok.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
 
Podklady:
wikipedie
původní karty PRVK
VUME/VUPE
Provozovatel vodovodu a kanalizace Jičín
informace od zástupců obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Moravčice Trvale bydlící - - - 11 11 11 11
Přechodně bydlící - - - 12 12 12 12
Celkem - - - 23 23 23 23

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jičín 16646 16766 16576 16300 16282 16367 16394 16448 16480 16577 16717 16551 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Moravčice - - - 0 0 23 23

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 1 1 2
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,77 1,53 2,30
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,77 1,53 2,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,77 1,53 2,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Moravčice není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. Se zásobami vody ve studních jsou dnes známy problémy s kapacitou. Kvalita vody ve studních není známa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V platném územním plánu z roku 2010 je počítáno s vybudováním veřejného vodovodu v místní části Moravčice a připojením na vodárenskou síť města Jičín. Plánovaná délka vodovodu ve společném koridoru TK 15 činí 600 m. Vzhledem ke stupňujícím se problémům s nedostatkem vody ve studních je v plánu vybudování vodovodu k roku 2025.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita dále jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Moravčice - - - 0 0 0 23

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Moravčice - - - 0 0 0 23

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,29 0,59 0,88
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,22 0,44 0,66
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době není v obci vybudován systém splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V platném územním plánu je počítáno s připojením Moravčic vybudováním oddílné splaškové kanalizace s čerpáním, v koridoru TK15 v délce 800 m a dále 200 m napojením na stávající kanalizační síť města Jičín. Do připojení místní části Moravčice na kanalizační systém bude ponechán stávající individuální systém likvidace odpadních vod, navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Moravčice 1 320,0 3 724,0 5 044,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Moravčice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva