Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Soudná - CZ052.3604.5207.410209 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jičín

Číslo obce PRVKUK 410209
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.410209
Kód obce 572659
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.410209.01 Soudná 41020 410209

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Soudná je místní část okresního města Jičín. Nachází se na severovýchodě Jičína. Prochází zde silnice II/286, podél ní Valdštejnova alej. V roce 2017 zde bylo evidováno 77 adres. V roce 2011 zde trvale žilo 232 obyvatel.
 
Soudná leží v katastrálním území Jičín o výměře 12,06 km2.
 
Podklady:
wikipedie
původní karty PRVK
VUME/VUPE
Provozovatel vodovodu a kanalizace Jičín
informace od zástupců obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Soudná Trvale bydlící - - - 232 232 232 232
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 232 232 232 232

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jičín 16646 16766 16576 16300 16282 16367 16394 16448 16480 16577 16717 16551 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Soudná - - - 232 232 235 235

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 34 34 34 34
Maximální potřeba vody m3/den - - - 43 43 43 44
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 34,24 34,39 34,54 34,69
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 29,37 29,50 29,62 29,75
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,54 17,61 17,69 17,77
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 11,83 11,88 11,93 11,99
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,87 4,89 4,91 4,94

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Skupinový vodovod Jičín je zásobován z pramenišť Lázně Bělohrad, Mlázovice, Studeňany a Lužany.
Pro skupinový vodovod Jičín je voda odebírána z několika pramenišť:
 - prameniště Lázně Bělohrad – vrty J1, J2 a ML5 o celkové vydatnosti 45,0 l/s
Ze zdrojů J-1, J-2 a ML-5 je surová voda čerpána na úpravnu vody Lázně Bělohrad, kde je snižována agresivita a vyšší obsah železa ve vodě. Voda je upravována provzdušněním a dávkováním kalcinované vody.
Část kapacity zdrojů (cca 30%) je využito pro zásobení vodovodu Lázně Bělohrad.
 
- prameniště Mlázovice – vrty ML1, ML2 a V5+V5a a o celkové kapacitě prům. 20,0 l/s, max. 22 l/s
 
- prameniště Studeňany – studny S1, S2 a S4 o celkové kapacitě 20,0 l/s
 
- prameniště Lužany – vrt V1-A o kapacitě 16,0 l/s
 
Zdravotně zabezpečená a upravená voda ze zdrojů  J1, J2 a ML5 v prameništi Lázně Bělohrad a zdravotně zabezpečená voda ze zdrojů ML1, ML2 a V5a v prameništi Mlázovice je čerpána do vodojemu Kamensko o celkovém objemu 450 m3, odtud je gravitačně přivedena do vodojemu Zebín. Z tohoto přiváděcího řadu jsou zásobeny také lokality Konecchlumí, Kovač, Třtěnice, Úlibice a Studeňany. Voda z vrtu V1a v Lužanech je čerpána samostatným potrubím do akumulace čerpací stanice Studeňany, kam je zároveň čerpána voda ze zdrojů S1, S2 a S4 v prameništi Studeňany. Na ČS Studeňany je voda zdravotně zabezpečena a čerpána rovněž do vodojemu Zebín o celkovém objemu 5000 m3. Z vodojemu Zebín je voda gravitačně rozváděna do sítě města Jičína a přilehlých lokalit Robousy, Popovice, Sedličky a dále Valdice, Čejkovice, Šlikova Ves, Podhradí, Vitiněves, Nemyčeves a Jičíněves. Část města Jičín (Čeřovka) a nemocnice jsou zásobeny přes původní VDJ Čeřovka o objemu 500 m3.Celý skupinový vodovod je napojen na centrální dispečink, kterým je řízeno čerpání vody z jednotlivých pramenišť.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období navrhujeme běžnou údržbu a průběžnou rekonstrukci v rozsahu cca 2% délky vodovodní sítě ročně.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Jičín – Lázně Bělohrad je zásobován z více zdrojů, je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících. při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. Při dlouhodobém výpadku je možné provozovat vodovod s vodou užitkovou a zásobování vodou doplňovat vodou pitnou v balené formě nebo pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Soudná - - - 220 220 225 225

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Soudná - - - 220 220 225 225

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 15,15 15,27 15,38 15,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 13,20 13,30 13,40 13,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,41 1,41 1,41 1,41
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 1,23 1,23 1,23 1,23

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve městě Jičín je vybudován systém jednotné kanalizace ukončené čistírnou odpadních vod Jičín. Přívalové dešťové vody jsou odlehčovány pomocí 14 odlehčovacích komor do Cidliny a Valdického potoka. Budování jednotné soustavné kanalizace v Jičíně bylo započato začátkem 20. stol. Hlavní kostru stokové sítě tvoří kmenové stoky A a AB. Stoka A odvádí odpadní vody z Holínského předměstí, Pražského předměstí, Čeřovky, Starého města a Nového města. Je vedena z areálu ČOV přes volné pozemky podél řeky Cidliny, kde se na ní u soutoku s Valdickým potokem připojuje sběrač AB z průmyslové zóny. Dále je kmenová stoka A vedena přes zástavbu čtvrti Nové město, podchází Cidlinu a směřuje do Starého města a dalších částí města. Stoka AB odvádí odpadní vody z průmyslové zóny města, z části zástavby od železniční trati směrem na Novou Paku. Do sběrače je též zaústěna stoka z Husovy ulice. Na kmenovou stoku se připojují další sběrače, které odvádějí odpadní vody z lokalit Valdice, Robousy,Popovice a Vitiněves. Z části obce Valdice, z obce Vitiněves a z lokalit Popovice a Robousy jsou odpadní vody do stokové sítě přečerpávány. Na výše uvedené sběrače se napojují další uliční stoky z bytové zástavby i průmyslového území města. V posledních letech byla odkanalizována nová lokalita RD Allanovy sady (oddílná kanalizace) a nová část průmyslové zóny mezi ul. Konecchlumského a u obchvatu města. V letech 2008 – 2009 byla v rámci akce „Cidlina“ vybudována jednotná kanalizace v ulici Markova, která podchycuje odpadní vody z ul. Prachovská, Hviezdoslavova, Seifertova, J.Š.Kubína, z lokality Čeřovka a dále navazující část kanalizace pro novou zástavbu v lokalitě Vrcha. V rámci této stavby byl vybudován počáteční úsek Holínského přivaděče. V obci Vitiněves byla v letech 2009 – 2010 vybudována oddílná kanalizace. Materiálem stokové sítě je převážně beton, částečně železobeton a PVC, nejstarší kanalizace v centru města je zděná. Nové stoky jsou vybudovány z PPUR-2 SN8, výtlačná potrubí z čerpacích stanice jsou provedena z PVC a PE DN 100 - 225.
 
Na kanalizaci je momentálně 6 čerpacích stanic a 18 odlehčovacích komor, celková délka stokové sítě činí 69 960 m. Na kanalizaci Jičína je celkem 2810 přípojek s délkou 31 191 m.
 
Celá kanalizace je svedena na čistírnu odpadních vod Jičín umístěné při jižní hranici města na pravém břehu řeky Cidliny (před soutokem s potokem Porák a za soutokem Cidliny s Valdickým potokem). Čistírna odpadních vod je mechanicko-biologická s odstraňováním fosforu. Je projektována na kapacitu 35 000 EO, 1286 kgBSK5/den a 7660 m3/den. Na čistírnu je v současné době napojen ekvivalent 30 000 EO. Vzniklý kal je na čistírně upravován kompostováním, anaerobně stabilizován a strojně odvodňován.
Kanalizace a čistírna odpadních vod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro místní část města Jičín – Soudná se navrhuje vybudování splaškové kanalizace vedené podél Lipové aleje zaústěné do kanalizačního přivaděče od Valdic s připojením na městskou čistírnu odpadních vod. Toto řešení koresponduje s řešením lokality kasáren ve Valdickém Předměstí. Délka splaškové kanalizace v koridoru TK32 1041 m, délka dešťové kanalizace 551 m. Koridor TK32 začíná u lokality kasáren ve Valdickém Předměstí, prochází místní částí Soudná a jihovýchodně se zaúsťuje do Valdického přivaděče. Do koridoru TK32 bude v Soudné zaústěn koridor TK40 ze Sedliček. V oblasti Za tratí je pak navržena přeložka koridoru Valdického přivaděče pomocí koridoru TK31 (Valdické Předměstí). Do připojení zbývající místní části Soudná (podél komunikace II/286) na kanalizační systém, bude ponechán stávající individuální systém likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Soudná 0,0 11 211,0 11 211,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Soudná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva