Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Pšánky - CZ052.3602.5205.136476 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Pšánky

Číslo obce PRVKUK 136476
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.136476
Kód obce 530671
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2054
Nechanice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.136476.01 Pšánky 13647 136476

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Pšánky leží cca 19 km severozápadně od Hradce Králové a cca 7 km severně od Nechanic v nadmořských výškách 254 – 257 m n.m. Východním krajem obce prochází Bašnický potok. Většina zástavby se nachází podél páteřní komunikace a několika místních komunikací. Obec má cca 58 trvale bydlících obyvatel a 22 rekreantů.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,Vak Náchod, 2018
Územní plán Pšánky, změna č. 1, Ing. Arch. Robert Chládek, 7/2016

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pšánky Trvale bydlící - - - 58 60 70 80
Přechodně bydlící - - - 22 20 17 15
Celkem - - - 80 80 87 95

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pšánky 46 52 51 51 58 56 59 57 58 60 63 72 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pšánky - - - 58 60 70 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 5 5 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 6 6 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,07 4,58 5,10 5,61
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,60 4,06 4,51 4,97
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,28 4,07 4,86 5,65
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,32 0,36 0,40 0,44
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,47 0,58 0,70 0,81

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Pšánky má vybudován veřejný vodovod. Obec je napojena přímo z vodovodu Nechanice hlavním zásobovacím řadem severním směrem o profilu DN 150 mm. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce. Vodovod Nechanice je součástí Vodárenské soustavy Východní Čechy. Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové a.s., provozovatelem Královéhradecká provozní, a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME: 5205-736473-48146994-1/1, 5205-736473-48172898-1/1
IČPE: 5205-702471-48172898-1/1-27461211
 
Vodovod Nechanice je dotován vodou řadem DN 400 mm vedeným z vodojemu Horní Přím o obsahu 1000 m3 (309/313 m n.m.) v rámci celkové koncepce VSVČ.
Zástavba obce je v tlakovém pásmu redukční šachty Nechanice.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je ÚV Nový Bydžov.
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pšánky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pšánky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci byly v letech 1971 – 1981 vybudovány povrchové, otevřené svody o celkové délce 1145 m, které jsou vyústěny do Bašnického potoka. Do nich  byly postupně napojovány přečištěné odpadní vody ze 4 DČOV a předčištěné splaškové vody z 23 septiků . Některé staré domy mají ještě jímky na vyvážení (celkem 10 ks). Kanalizace je v celkem dobrém stavu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby dle ÚP není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pšánky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pšánky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva