Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vysoký Újezd - CZ052.3602.5205.188450 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vysoký Újezd

Číslo obce PRVKUK 188450
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.188450
Kód obce 548677
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2089
Třebechovice pod Orebem

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.188450.01 Vysoký Újezd 18845 188450

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vysoký Újezd na severovýchodní hranici bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, cca 5 km severně od Třebechovic pod Orebem, v nadmořské výšce cca 260,0 – 300,0 m n.m.
Počet obyvatel celkem : 87
 
Zástavba je rozptýlená nad silnící z Jílovic do Městce, je venkovského charakteru – převážně rodinné domky. V obci není průmysl, pouze drobné provozovny.
Obec leží v povodí řeky Dědiny, a to díky své poloze na rozvodí 3 dílčích povodí (převážná část území se nachází v dílčím povodí Jílovického potoka - číslo 1-02–03–043.
Obec leží na hranici CHOPAV Východočeská křída.
Základní funkce obce je bydlení, částečně i rekreace. Do budoucna se předpokládá udržení počtu obyvatel, eventuelně mírný pokles.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017, 2018 vodovod
Závěrečná zpráva hgp Vysoký Újezd (Ing. Jiří Záruba, 08/2018)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoký Újezd Trvale bydlící - - - 87 90 95 97
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 107 110 115 117

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Vysoký Újezd 62 74 75 70 72 70 75 80 81 84 85 87 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoký Újezd - - - 87 90 95 97

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 15
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,53 12,63 12,74 12,84
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,71 10,80 10,88 10,97
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,71 10,80 10,88 10,97
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,82 1,83 1,85 1,86

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec má malý vlastní vodovod. Vodovod byl postaven mezi lety 1961 - 1975. Zdrojem vody je kopaná studna o průměru 1,5 m, hloubky 8 m, v jejíž těsném sousedství je vybudována ještě jedna studna o vnitřním průměru 2 m, stejné hloubky, která slouží jako akumulace.
Jímací území se nachází vpravo od silnice Jeníkovice – Jílovice, kolem studny je vymezeno ochranné pásmo, provozované jako louka.
Využitelná vydatnost je podle nejnovějšího hgp stanovena na 0,21 l/s.
Ve studni je ponorné čerpadlo s hygienickým zabezpečením (chlornan sodný), voda je odtud čerpána přes tlakovou nádobu na kraji obce a dále přímo do sítě. Ve spodní části obce – směrem k Městci - je ve vodovodním systému z důvodu konfigurace terénu vysoký tlak a na přípojkách jsou osazeny regulátory tlaku.
Roční dodávka vody cca 3 500 - 4500 m3.
Celková délka rozvodných vodovodních řadů je cca 2 000 m, potrubí je převážně z plastu (55 %) a z oceli (45 %).
Vodovod je v majetku obce Vysoký Újezd, která je současně i provozovatelem.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Suché období v roce 2018 se projevilo výrazným poklesem vydatnosti vodního zdroje, hraničící se zastavením dodávky vody z důvodu nedostatku vody ve studni.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na hrozící kolaps v zásobování vodou v roce 2018 navrhujeme následující řešení:
- urychleně najít, odvrtat a otestovat průzkumný vrt (v roce 2019), který by sloužil podle vydatnosti a kvality buď jako hlavní a nebo jako záložní pro zásobování obce vodou.
- v případě příznivých výsledků po otestování průzkumného vrtu vybudovat na jeho místě odběrný objekt pro trvalé zásobení vodou včetně OP, atp.
- následně vybudovat výtlačné potrubí příslušného profilu a délky do nově navrženého podzemního vodojemu o obsahu 10 - 15 m3 včetně hygienického zabezpečení chlornanem sodným.
- ve stávající budově pro tlakovou nádobu osadit horizontální čerpadlo, které bude odebírat vodu z navrženého vodojemu a které bude udržovat konstatní tlak v síti.
- zároveň s osazením čerpadla provést stavební úpravy objektu vodárny pro umístění čerpadla.
- podle finančních možností obce dokončit výměnu ocelového potrubí a ocelových přípojek za potrubí z plastu, aby se předešlo dalším poruchám na síti a únikům vody.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě ohrožení či výpadku vlastního zdroje je možný dovoz z vodovodu obce Jílovice (cca 1,5 km) nebo Klášter nad Dědinou (cca 1,5 km) v kombinací s dodávkami balené vody.
V případě krizové situace bude zásobování řešeno z vodního zdroje Litá, skupina zdrojů Mokré, vodojem Hájek.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoký Újezd - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vysoký Újezd - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou vybudovány 2 větve dešťové kanalizace. Hlavní z nich vede v místní komunikaci od kostela, dále pak krajem silnice do spodní části obce. Zde pak v krátkém úseku pokračuje jako otevřený příkop a podél silnice na Městec je opět vedena jako zatrubená. V této části je vyústěna do melioračního odpadu (přítok Jílovického potoka).
Druhá, krátká část, pak vede podél silnice na Klášter a ústí do příkopu podél silnice. Celková délka kanalizace je cca 1 km, starší část (betonové trouby) byla provedena v období 1960-1965, spodní úsek z plastů pak kolem roku 1990. Kanalizace je vedena jako dešťová, podle místní pochůzky jsou však do ní zřejmě zaústěny odpadní vody ze septiků a dalších předčisticích zařízení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce a v souladu s finančními možnostmi obce doporučujeme :
- prověřit technický stav stávající kanalizace včetně vtoku balastních vod a návazně pak postupně provést potřebné úpravy
- řešit její postupnou dostavbu, která by umožnila dokončit trasu hlavní kanalizace a její vyústění do melioračního odpadu až do prostoru mimo zástavbu.
Čištění OV v návrhovém období se navrhuje ponechat individuelně pro jednotlivé nemovitosti s tím, že při rekonstrukcích objektů bude požadováno doplnění septiku o další stupeň čistění nebo náhrada septiku za domovní ČOV.
U nově vybudovaných objektů by mělo být čištění odpadních vod řešeno v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, protože v ekonomické vzdálenosti od zástavby obce se nenachází žádný vodní tok, do kterého by bylo možno soustředěně vyčištěné vody vypouštět.
V žádném případě není možno vypouštět vyčištěné odpadní vody východním směrem do prostoru stávajícího prameniště.
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje se stavbou kanalizace pro veřejnou potřebu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vysoký Újezd 0,0 2 100,0 2 100,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vysoký Újezd - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva