Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Běchárky - CZ052.3604.5207.001457 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Běchary

Číslo obce PRVKUK 1457
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.001457
Kód obce 572675
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.001457.01 Běchárky 00145 1457

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Běchárky je místní částí obce Běchary a leží 2,5 km jižně v nadmořských výškách 216 – 218 m n.m. Dále se v obci nachází 4 objekty určené pro individuální rekreaci cca 12 obyvatel.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běchárky Trvale bydlící - - - 20 20 20 20
Přechodně bydlící - - - 12 15 15 15
Celkem - - - 32 35 35 35

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Běchary 224 226 235 253 249 260 268 279 292 281 268 264 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běchárky - - - 25 25 25 25

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 6 6 6 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,28 4,24 4,19 4,14
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,76 2,73 2,70 2,67
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,20 2,17 2,15 2,13
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,56 0,55 0,55 0,54
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,52 1,51 1,49 1,47

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod Běchary - Běchárky je napojen na skupinový vodovod Kopidlno. Vodovod je přiveden do vodojemu Běchary z vodojemu Cholenice. Zemní vodojem Běchary má kapacitu 50 m3 a je na kótě 238,90 m.n.m. Z vodojemu jsou vedeny rozvodné vodovodní řady do Běchar a dále do vodojemu Běchárky o kapacitě 20 m3 na kótě 235,6 m.n.m. situovaném před spotřebištěm. Vodovod v Běchárkách končí a dále nepokračuje.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je realizován v celém rozsahu obce a předpokládá se pouze provádění běžných oprav a údržby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obyvatelé budou v případě havárie zásobeni pomocí cisteren nebo dovozem balených vod.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běchárky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běchárky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,25 2,28 2,31 2,33
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,41 1,43 1,44 1,46
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Běchárky není vybudovaná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně, pomocí bezodtokých jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běchárky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běchárky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva