Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Běchary - CZ052.3604.5207.001465 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Běchary

Číslo obce PRVKUK 1465
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.001465
Kód obce 572675
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.001465.01 Běchary 00146 1465

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Běchary leží na jihozápadní hranici bývalého okresu Jičín 3 km jihovýchodně od Kopidlna v nadmořských výškách 222 – 242 m n.m. V obci se dále nachází 34 objektů určených k individuální rekreaci cca 100 obyvatel. Přes obec protéká vodoteč Stříble.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běchary Trvale bydlící - - - 250 260 260 260
Přechodně bydlící - - - 90 90 90 90
Celkem - - - 340 350 350 350

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Běchary 224 226 235 253 249 260 268 279 292 281 268 264 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běchary - - - 212 220 220 220

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 41 41 42 42
Maximální potřeba vody m3/den - - - 61 62 62 63
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 40,59 41,10 41,61 42,12
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 26,15 26,48 26,81 27,14
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 20,84 21,10 21,37 21,63
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,31 5,38 5,44 5,51
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 14,44 14,62 14,80 14,99

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod Běchary je napojen na skupinový vodovod Kopidlno. Vodovod je přiveden do vodojemu Běchary z vodojemu Cholenice. Zemní vodojem Běchary má kapacitu 50 m3 a je na kótě 238,90 m.n.m. Z vodojemu jsou vedeny rozvodné vodovodní řady do Běchar a dále do vodojemu Běchárky.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je realizován v celém rozsahu obce a předpokládá se pouze provádění běžných oprav a údržby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Dovoz vody cisternami.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běchary - - - 150 150 250 250

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Běchary - - - 0 0 250 250

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 26,48 26,79 27,11 27,43
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 16,57 16,77 16,97 17,17
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Běcharech je vybudovaná jednotná kanalizace, která není ukončena centrální čistírnou odpadních vod. Do této kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků. Výústě V1 až V3 kanalizace jsou zaústěny do potoka Stříble.
Výusť V1 – u hasičské zbrojnice
Výusť V2 – za hasičskou zbrojnicí
Výusť V3 – za školou
Kanalizace je v majetku a správě obce Běchary.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se vybudování nové oddílné splaškové kanalizace s ČOV pro 400EO, která bude umístěná v souladu s ÚP obce. Na síti budou umístěny předběžně tři přečerpávací stanice, dílka kanalizační sítě v profilech DN250 bude cca 2.200 m, výtlaky DN80 budou v délce cca 400 m.
Do doby výstavby oddílné splaškové kanalizace bude fungovat stávající systém individuálního čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do stávající kanalizace, případně přímo do vodoteče nebo do vsaku.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běchary 0,0 16 388,0 16 388,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Běchary - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva