Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Tetín - CZ052.3604.5204.166928 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Tetín

Číslo obce PRVKUK 166928
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.166928
Kód obce 572756
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.166928.01 Tetín 16692 166928

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Tetín leží ve východní části bývalého okresu Jičín 3 km východně od města Lázně Bělohrad v nadmořských výškách 339 – 358 m n.m. Západně od obce směrem na Lázně Bělohrad se nachází rybník Nadýmač. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tetín Trvale bydlící - - - 98 115 115 115
Přechodně bydlící - - - 42 40 40 40
Celkem - - - 140 155 155 155

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tetín 140 142 139 137 140 148 150 152 162 160 158 153 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tetín - - - 0 0 120 120

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 4 8 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 5 10 14
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 4,00 8,00 12,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 4,00 8,00 12,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Tetín v součastné době nemá vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni vodou individuálně, z domovních studní.
V obci je vybudován vodovod pouze pro účely zemědělského družstva. Jako zdroj vody slouží vrt MS-5C. Od zdroje je voda čerpána přímo do areálu zemědělského družstva.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci je možné vybudovat místní veřejný vodovod. Jako zdroj vod bude sloužit stávající vrt MS-5C o vydatnosti 1,8 l/s. Surová vody z vrtu je kvalitově vyhovující. Ze zdroje bude voda čerpána výtlačným řadem dlouhým 1 km do vodojemu Tetín na kótě 367,00 m n.m. o objemu 50 m3. Jižní, výše položená část obce bude zásobena pomocí automatické tlakové stanice umístěné v objektu vodojemu. Zbývající části obce Tetín budou zásobeny gravitačně. Po obci bude voda rozvedena pomocí 1,8 km zásobních řadů.
Na vodovod bude také napojena obec Vidoň.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních budou obyvatelé pitnou vodou zásobováni pomocí vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tetín - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tetín - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 10,57 11,09 11,61 12,14
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,61 6,94 7,27 7,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou jednotnou kanalizační síť a odkanalizována je pouze část obce. Kanalizace obce je provedena jako gravitační z betonových trub DN 300, 500 a 600  v celkové délce 667 m. Kanalizace je dále svedena do zatrubnění DN 600 v délce 155 m, které je zakončeno vyústěním do otevřeného příkopu. Otevřeným příkopem jsou odpadní vody svedeny do rybníku Nadýmák a dále přítoku potoka Dubovec. Na kanalizaci jsou provedeny revizní šachty, z nichž většina slouží současně jako vpustě. Kanalizace sestává ze stoky „A“ v délce 550 m, provedené z trub DN 600 – 278 m, DN 500 v délce 245 m a DN 300 v délce 24 m. Stoka „A1“ vede od části Koleje a po druhé straně cesty, a u č.p. 28 je vyústěna do stoky „A“ v provedení DN 500 (328m) a DN 300 (10m) v celkové délce 338 m.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude ponechán stávající systém individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Tetín 9 729,0 0,0 9 729,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Tetín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva