Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Krchleby - CZ052.3607.5208.051225 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Krchleby

Číslo obce PRVKUK 51225
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.051225
Kód obce 548685
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.051225.01 Krchleby 05122 51225

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Krchleby se nachází v jihozápadní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, v údolí Chlenského potoka, při křižovatce silnice II/316 Kostelec nad Orlicí – Choceň a silnice III/3166, vedoucí dále směrem na Vrbici. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 320,0 – 340,0 m n.m.
Obcí protéká Chlenský potok (pravostranný přítok potoka Brodec, dílčí povodí 1-02-01-091).
 
Počet obyvatel celkem : 85
 
Zástavba je soustředěná, zemědělského charakteru (kombinace RD a hospodářských usedlostí, zčásti využívaných i k rekreaci). Zemědělství je v obci zastoupeno firmou ZOPOS, a.s. Přestavlky a několik drobných provozoven služeb.
K obci patří též lokalita Brumbárov (cca 1 km západně od obce).
Krchleby leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krchleby Trvale bydlící - - - 85 105 120 120
Přechodně bydlící - - - 25 25 25 25
Celkem - - - 110 130 145 145

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Krchleby 90 87 90 91 91 89 86 85 87 88 97 101 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krchleby - - - 63 105 120 120

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 10 13 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 13 16 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,80 10,15 12,51 14,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,02 0,02 0,02 0,02

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovaný místní vodovod (výstavba 1929) se zdrojem na k.ú. Chleny - studna S 1, ověřená vydatnost 12 m3/den (GGS Litomyšl, X/2017), bez vymezení PHO, studna není oplocená. Vydatnost zdroje je kolísavá, kvalita vyhovující.
Součástí zdroje je akumulace 25 m3 (kóta neznámá), z této pak pokračuje zásobní řad DN 80 - 100 do obce (zásoben celý intravilán mimo lokalitu Brumbárov). Rozvodná síť je z 50 % již opravena.
Tlakové poměry jsou vyhovující v dolní části obce, v horní nevyhovují a jednotlivé nemovitosti musí být vybaveny domácími vodárnami.
Provozovatelem vodovodu je obec Krchleby.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo jednak poklesem vydatnosti stávající studny, jednak poklesem vydatnosti stávajících lokálních vodních zdrojů v Brumbárově.
V roce 2010 byl pro posílení zdrojové části vodovodu Krchleby vybudován vodní zdroj, původně s velmi slibnou vydatností, který ale, z důvodu nedostatečné dotace vody do infiltrační oblasti, zcela vodu ztratil.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

S ohledem na kolísající vydatnost vodního zdroje - studny - je plánováno zřízení nového vodního zdroje s dostatečnou vydatností a ochranou.
Přípravné práce na pořízení nového zdroje proběhnou v roce 2019, vlastní realizace v roce 2020. V návaznosti na nový zdroj bude dokončena rekonstrukce rozvodných řadů a vybudován nový vodojem 50 m3 na kótě 376,5 m n. m.
Dále je uvažováno s prodloužením vodovodu do lokality Brumbárov.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt HV-1 Přestavlky je uvažován jako jeden z předpokládaných zdrojů nouzového zásobení pitnou vodou v regionu, tj. sloužil by i pro obec Krchleby.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové oblasti s menší hustotou zástavby, případně s kombinací s lokálními zdroji vody, pokud budou mít studny dostatečnou vydatnost a odpovídající kvalitu vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krchleby - - - 15 35 40 40

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Krchleby - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1,44 2,24 3,04 3,84
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,90 1,40 1,90 2,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Krchleby je vybudováno několik dílčích stok jednotné kanalizace, které jsou na několika místech vyústěny do Chlenského potoka. Kanalizace byla budována postupně, jako materiál byly údajně použity betonové roury DN 300-600.
Do tohoto systému kanalizace jsou zaústěny i odpadní vody z některých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků). Kanalizaci spravuje obec.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec počítá s opravou stávajících stok a jejich doplněním novými stokami jednotného systému.
Stávající systém lokálního čištění u jednotlivých nemovitostí zůstane zachován.
Je nutné ale provést pasport stávající kanalizace a pasport předčistících zařízení u jednotlivých producentů.
Na základě zjištěných skutečností pak rozhodnout o dalším postupu. Objekty s nevyhovujícím způsobem čištění budou muset svoje čistící zařízení upravit do souladu s platnou legislativou  (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme buď stavbu septiku s filtrem nebo lokální ČOV.
 
Rovněž v lokalitě Brumbárov bude i do budoucna zachováno lokální čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krchleby 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Krchleby - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva