Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vidoň - CZ052.3604.5204.166936 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Tetín

Číslo obce PRVKUK 166936
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.166936
Kód obce 572756
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.166936.01 Vidoň 16693 166936

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vidoň je místní část obce Tetín. Leží 0,5 km východně v nadmořských výškách 348 – 357 m n.m. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidoň Trvale bydlící - - - 35 45 45 45
Přechodně bydlící - - - 12 12 12 12
Celkem - - - 47 57 57 57

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tetín 140 142 139 137 140 148 150 152 162 160 158 153 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidoň - - - 0 0 50 50

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 2 3 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 2 4 6
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,67 3,33 5,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,67 3,33 5,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Vidoň není v součastné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci je možné vybudovat místní veřejný vodovod. Jako zdroj vod bude sloužit stávající vrt MS-5C o vydatnosti 1,8 l/s. Surová vody z vrtu je kvalitově vyhovující. Ze zdroje bude voda čerpána výtlačným řadem dlouhým 1 km do vodojemu Tetín na kótě 367,00 m n.m. o objemu  m3.
Z vodojemu bude voda gravitačně dopravována přes obec Tetín přívodním řadem délky 430 m do obce Vidoň. Po obci bude voda rozvedena pomocí 1,3 km rozvodných řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidoň - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vidoň - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,69 4,01 4,33 4,65
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,31 2,51 2,71 2,91
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Vidoň není vybudovaná jednotný systém likvidace odpadních vod. Ty jsou v obci likvidovány individuálně pomocí septiků s přepadem do podmoku nebo melioračních příkopů.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vidoň 4 473,0 0,0 4 473,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vidoň - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva