Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bystřice - CZ052.3604.5207.016900 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bystřice

Číslo obce PRVKUK 16900
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.016900
Kód obce 572772
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.016900.01 Bystřice 01690 16900

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bystřice leží v západní části bývalého okresu Jičín 2 km severovýchodně od města Libáň v nadmořských výškách 280 – 300 m n.m. Obec má  trvale 318 bydlících obyvatel v 100 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 21 objektů určených k individuální rekreaci cca 63 obyvatel. Severní částí obce protéká potok Bystřice.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace kanalizace
Situace vypouštění OV

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bystřice Trvale bydlící - - - 318 320 320 320
Přechodně bydlící - - - 63 60 60 60
Celkem - - - 381 380 380 380

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bystřice 324 325 337 337 344 347 334 339 332 340 341 343 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bystřice - - - 150 180 250 250

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 16 16 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,38 13,38 13,38 13,38
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,38 13,38 13,38 13,38
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 12,25 12,25 12,25 12,25
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,13 1,13 1,13 1,13
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Bystřice je vybudován veřejný vodovod, jenž je součástí skupinového vodovodu Kopidlno. Výstavba vodovodu byla dokončena v roce 1997.
Do obce je voda přivedena 1,2 km dlouhým přívodním řadem napojeným na přivaděč Batín Kopidlno. Po obci je voda rozvedena 2,8 km rozvodných řadů. Jako zdroj vody pro vodovod Kopidlno slouží vrt RK3 vydatnosti 8 l/s na katastrální území Rakov u Markvartic.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín. Část vodovodu je v majetku obce Bystřice.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem ke stáří vodovodu bude na něm v celém návrhovém období prováděna pouze běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

VOS získala dotaci na propojení skupinových vodovodů Sobotka - Kopidlno, takže již nebude pouze jeden zdroj vody, kdy hrozilo při jeho vyřazení, že nebude možné vodovod nadále provozovat.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bystřice - - - 0 220 320 360

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bystřice - - - 0 0 320 360

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 32,25 32,28 32,32 32,35
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 20,18 20,20 20,22 20,24
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je provozována stávající jednotná kanalizace celkem se sedmi volnými výustmi do vodního toku Bystřice nebo jeho bezejmenných levostranných přítoků. Kanalizace pokrývá většinu území obce. Výust V7 je určena pro budoucí zástavbu RD.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro Bystřici ÚP navrhuje splaškovou kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod (ČOV). Územní plán vymezuje zastavitelnou plochu (Z8) západně zastavěného území u potoka Bystřice, s funkcí Plochy technické infrastruktury - inženýrské sítě - TI pro případné umístění ČOV s příjezdovou komunikací.  
Gravitační oddílná splašková kanalizace bude provedena v dimenzích DN 250 mm v celkové délce cca 3.200 m. ČOV bude navržena pro 500 EO.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bystřice 0,0 19 868,0 19 868,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bystřice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva