Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Važice - CZ052.3604.5207.016918 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bystřice

Číslo obce PRVKUK 16918
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.016918
Kód obce 572772
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.016918.01 Važice 01691 16918

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Važice je místní část obce Bystřice. Leží 1 km severně v nadmořských výškách 293 – 305 m n.m. Obec má 21 trvale bydlících obyvatel v 10 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 12 objektů určených k individuální rekreaci cca 36 obyvatel.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vypouštění OV

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Važice Trvale bydlící - - - 21 21 21 21
Přechodně bydlící - - - 32 32 32 32
Celkem - - - 53 53 53 53

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bystřice 324 325 337 337 344 347 334 339 332 340 341 343 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Važice - - - 0 0 40 40

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 3 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 2 3 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,33 2,67 4,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,33 2,67 4,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Važice není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. Se zásobami vody ve studních nejsou dnes žádné výrazné problémy.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhuje se vybudování veřejného vodovodu napojením na vodovod z obce Bystřice, resp. skupinový vodovod Kopidlno. Celková délka navrženého vodovodu bude cca 1400m. Při detailním návrhu bude nutné posoudit, zda by bylo nutné osadit ATS či nikoli.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita dále jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Važice - - - 35 35 35 35

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Važice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,90 2,90 2,90 2,90
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,82 1,82 1,82 1,82
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je provozována stávající jednotná kanalizace s jednou výústí V8 do bezejmenné vodoteče. Kanalizace pokrývá většinu obce.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v obci ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod s vypouštěním odpadních vod do stávající jednotné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Važice 3 619,0 0,0 3 619,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Važice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva