Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Cerekvice nad Bystřicí - CZ052.3604.5204.017477 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Cerekvice nad Bystřicí

Číslo obce PRVKUK 17477
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.017477
Kód obce 572781
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.017477.01 Cerekvice nad Bystřicí 01747 17477

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Cerekvice nad Bystřicí leží v jihovýchodní části bývalého okresu Jičín, zhruba 8 km jihovýchodně od města Hořice v nadmořských výškách 267 – 286 m n.m. Obec má 782 trvale bydlících obyvatel v 110 domech určených k bydlení. V obci se také nachází 51 objektů určených pro individuální rekreaci. V jižní části obce se nachází areál společnosti ČEPRO.
Hlavním vodním tokem v řešeném území je Bystřice, protékající jižně od obce. Řeka Bystřice je současně kostrou nadregionálního biokoridoru. V blízkosti centra obce Cerekvice nad Bystřicí se na místním potoce nalézá rybník o ploše 0,45 ha. Menší vodní plocha, sloužící jako požární nádrž je situována mezi rybníkem v Cerekvici a skupinou bytových domů.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME, VUPE
Informace od provozovatele vodovodu - ČEPRO, Fr.Petřík

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Cerekvice nad Bystřicí Trvale bydlící - - - 575 595 600 605
Přechodně bydlící - - - 153 153 153 153
Celkem - - - 728 748 753 758

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cerekvice nad Bystřicí 825 806 814 817 807 798 780 788 782 790 771 783 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Cerekvice nad Bystřicí - - - 608 608 608 630

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 21 20 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 32 31 31 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 73,33 72,27 71,20 70,14
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 52,58 51,82 51,06 50,30
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 45,30 44,64 43,99 43,33
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,28 7,17 7,07 6,96
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 20,75 20,45 20,15 19,85

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Cerekvice nad Bystřicí má vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Boháňka.
Jako zdroje vody slouží studny S1 vydatnosti 3 l/s, S2 vydatnosti 3 l/s, S3 vydatnosti 4 l/s. Voda ze zdrojů – studny S1, S2, S3 je agresivní.
V blízkosti zdrojů „Na Bahnech“ je vybudována čerpací stanice ČS 1 a hlavní čerpací stanice s akumulační nádrží.
Z této čerpací stanice je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu 2 x 80 m3, který tvoří akumulaci pro všechny tři obce. Část výtlačného řadu slouží jako zásobovací, neboť z něj odbočuje zásobovací řad, který přivádí vodu do obce Jeřice. Z vodojemu 2 x 80 m3 je veden zásobovací řad PVC 160 do Cerekvice a Třebovětic.
Vodovodní síť je tvořena hlavním zásobním řadem DN 160. Další řady v obci jsou DN 110 v délce 1320 m a DN 90 v délce 2260 m. Na vodovod je napojeno 782 trvale bydlících obyvatel včetně místních částí.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.
 
Vodovod v areálu ČEPRO, který zásobuje pouze firmy v průmyslovém areálu a železniční stanici Hněvčeves, pitnou vodu do obce nedodává - není veřejný.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

VOS Jičín a.s. bude v následujících letech realizovat projekt "Skupinový vodovod Hořicko", kdy dojde k propojení skupinových vodovodů Hořice, Boháňka a vodovodu Doubrava, bude sem tedy dodávána voda z ÚV Hořice - Březovice. Pro připojování nové zástavby je nutné zvětšení akumulace stávajícího zemního vodojemu o objemu 160m3, který byl vybudován pro obce Cerekvice a část obce Jeřice o další komoru 100m3.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Cerekvice nad Bystřicí - - - 560 570 600 600

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Cerekvice nad Bystřicí - - - 560 570 600 600

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 58,30 59,00 59,71 60,41
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 36,48 36,92 37,36 37,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 44,00 41,00 38,00 35,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 2,39 2,23 2,06 1,90

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Cerekvice nad Bystřicí má vybudovaný kanalizační systém jednotné kanalizace. Odpadní vody jsou svedeny na průmyslovou čistírnu odpadních vod, která je v majetku a správě společnosti ČEPRO. Kanalizace je částečně ve vlastnictví obce a částečně ve vlastnictví ČEPRO, a.s. které zajišťuje čištění splaškových odpadních vod pro jejich sklad oddílnou splaškovou kanalizací, obec a 2 firmy v areálu na jejich biologické čistírně odpadních vod. Přečištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu Bystřice. Technologické, tedy průmyslové odpadní vody jsou svedeny z areálu skladu oddílnou kanalizací na chemickou čistírnu odpadních vod, kde jsou přečištěny koagulací, srážením a filtrací. Na tuto čistírnu nejsou svedeny žádné OV z obce. Přečištěné vody z CHČOV jsou čerpány do recipientu Labe s vyústěním v k.ú. Lochenice.
 
Jednotliví vlastníci fungují také jako správci svých úseků. Na kanalizaci je dnes napojeno asi 70 % obyvatel. Ostatní obyvatele likvidují své odpadní vody v septicích nebo v bezodtokých jímkách. Kanalizace je postavena z jednotlivých stok DN 200 - 290 m, DN 300 – 1140 m a DN 600 – 270 m. Celá obec je na čistírnu odpadních vod svedena gravitačně bez nutnosti čerpání odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizace v Cerekvici nad Bystřicí zůstane stávající. Nová výstavba kanalizace bude zahrnovat pouze přípojky z nově navržených lokalit.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Cerekvice nad Bystřicí 2 500,0 300,0 2 800,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Cerekvice nad Bystřicí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva