Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Čenice 2.díl - CZ052.3604.5204.017485 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Cerekvice nad Bystřicí

Číslo obce PRVKUK 17485
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.017485
Kód obce 572781
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.017485.01 Čenice 2.díl 01748 17485

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Čenice je místní částí obce Cerekvice nad Bystřicí leží asi 1 km severovýchodně na hranici bývalého okresu Jičín v nadmořských výškách 310 – 316 m n.m. Obec má 10 trvale bydlících obyvatel ve 4 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nacházejí 2 objekty určené pro individuální rekreaci cca 6 obyvatel. Obcí, ani v její těsné blízkosti neprotéká žádná vodoteč.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME, VUPE
Informace od provozovatele vodovodu - ČEPRO, Fr.Petřík

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čenice 2.díl Trvale bydlící - - - 10 10 10 10
Přechodně bydlící - - - 6 6 6 6
Celkem - - - 16 16 16 16

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cerekvice nad Bystřicí 825 806 814 817 807 798 780 788 782 790 771 783 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čenice 2.díl - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Čenice II. díl je řešena individuálním zásobováním vodou – domovními studnami. V současné době nejsou známy žádné problémy se zásobami vody ve studnách.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci se i nadále předpokládá individuální zásobování vodou.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. Při dlouhodobém znehodnocení všech zdrojů je možno obec napojit na skupinový vodovod Cerekvice nad Bystřicí.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čenice 2.díl - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čenice 2.díl - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 1,13 1,13 1,13 1,13
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,70 0,70 0,70 0,70
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Čenice II. díl nemá žádný kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně, pomocí bezodtokých jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci zůstane zachován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod. Obsah jímek bude vyvážen na ČOV Hořice nebo likvidován kompostováním. Vzhledem k počtu objektů se i v následném období předpokládá zachování individuální likvidaci odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čenice 2.díl 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čenice 2.díl - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva