Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Třebovětice - CZ052.3604.5204.170453 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Cerekvice nad Bystřicí

Číslo obce PRVKUK 170453
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.170453
Kód obce 572781
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.170453.01 Třebovětice 17045 170453

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Třebovětice je místní částí obce Cerekvice nad Bystřicí. Leží necelí 1 km západně v nadmořských výškách 265 – 277 m n.m. Obec má 173 trvale bydlících obyvatel v 64 trvale obydlených domech. V obci se také nachází 28 objektů určených pro individuální rekreaci cca 84 obyvatel. V severní části obce se nachází areál výkrmny prasat, která se má ale stěhovat západně od obce do bývalého zemědělského družstva.
Hlavním vodním tokem v řešeném území je Bystřice, protékající jižně od obce. Řeka Bystřice je současně kostrou nadregionálního biokoridoru. V severní části obce se na rybničním potoce nalézá rybník o ploše 1,45 ha.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME, VUPE
Informace od provozovatele vodovodu - ČEPRO, Fr.Petřík

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebovětice Trvale bydlící - - - 178 178 178 178
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 178 178 178 178

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cerekvice nad Bystřicí 825 806 814 817 807 798 780 788 782 790 771 783 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebovětice - - - 178 178 178 178

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 21 20 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 32 31 31 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 21,47 20,92 20,37 19,82
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 15,39 15,00 14,60 14,21
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,26 12,92 12,58 12,24
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,13 2,08 2,02 1,97
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,07 5,92 5,76 5,61

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Třebovětice má vybudovaný veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Boháňka.
Jako zdroje vody slouží studny S1 vydatnosti 3 l/s, S2 vydatnosti 3 l/s, S3 vydatnosti 4 l/s. Voda ze zdrojů – studny S1, S2, S3 je agresivní.
V blízkosti zdrojů „Na Bahnech“ je vybudována čerpací stanice ČS 1 a hlavní čerpací stanice s akumulační nádrží.
Z této čerpací stanice je voda čerpána výtlačným řadem do vodojemu Cerekvice nad Bystřicí 2 x 80 m3, který tvoří akumulaci pro všechny tři obce. Část výtlačného řadu slouží jako zásobovací, neboť z něj odbočuje zásobovací řad, který přivádí vodu do obce Jeřice. Z vodojemu 2 x 80 m3 je veden zásobovací řad PVC 160 do Cerekvice a Třebovětic.
Vodovodní síť je tvořena hlavním zásobním řadem DN 160. Další řady v obci jsou DN 110 v délce 780 m a DN 90 v délce 1450 m. Na vodovod je napojeno 169 trvale bydlících obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

VOS bude v následujících letech realizovat projekt "Skupinový vodovod Hořicko", kdy dojde k propojení skupinových vodovodů Hořice, Boháňka a vodovodu Doubrava, bude sem tedy dodávána voda z ÚV Hořice - Březovice.Pro připojování nové zástavby je nutné zvětšení akumulace stávajícího zemního vodojemu o objemu 160m3, který byl vybudován pro obce Cerekvice a část obce Jeřice o další komoru 100m3.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že zdroje pitné vody vodovodu Boháňka jsou dostatečně kapacitní, je možno při technologickém selhání jednoho či více zdrojů zásobovat obyvatele ze zbývajících zdrojů. Protože všechny zdroje se nacházejí ve společném prameništi, bude při problémech s vodou vyřazeno celé prameniště. Při vyřazení celého vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebovětice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Třebovětice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,07 17,07 17,07 17,07
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 10,68 10,68 10,68 10,68
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Třebovětice je dnes vybudován jen systém dešťové kanalizace. Obyvatele likvidují své odpadní vody v septicích nebo v bezodtokých jímkách.
 
Kanalizace v obci Třebovětice je vedena jako jednotná. Obec si na jaře 2019 nechala potvrdit pasport kanalizace (délka 2494m) a vyřizuje náležitosti k žádosti o povolení k vypouštění odpadních vod do Rybničního potoka prostřednictvím 7 stávajících výustí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. Splaškové odpadní vody budou nadále likvidovány individuálním způsobem.
 
Do budoucna bude možná výstavba oddílné splaškové kanalizace s možností napojení na stávající ČOV v Cerekvici nad Bystřicí. Kapacita stávající ČOV v Cerekvici bude muset být ověřena.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třebovětice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Třebovětice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva