Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Liběšice - CZ052.3604.5207.023477 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Češov

Číslo obce PRVKUK 23477
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.023477
Kód obce 572811
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.023477.01 Liběšice 02347 23477

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Liběšice je místní část obce Češov. Leží 500 m severně v nadmořských výškách 259 – 274 m n.m. Obec má 54 trvale bydlících obyvatel v 19 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 25 objektů určených k individuální rekreaci 55 obyvatel. Obcí protéká Liběšický potok.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Liběšice Trvale bydlící - - - 52 60 65 65
Přechodně bydlící - - - 55 55 55 55
Celkem - - - 107 115 120 120

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Češov 179 205 208 193 200 202 209 215 224 231 239 235 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Liběšice - - - 50 60 65 65

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 6 6 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 6 7 7 8
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,00 5,50 6,00 6,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,00 5,50 6,00 6,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci byl nedávno dobudován veřejný vodovod, který je napojen z obce Češov, resp. Kozojedy. Provozovatelem vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod byl realizován v celém rozsahu obce a do budoucna se počítá pouze s běžnou údržbou.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Liběšice - - - 0 0 0 50

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Liběšice - - - 0 0 0 50

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,52 6,93 7,35 7,76
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,08 4,34 4,60 4,86
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je provozována jednotná kanalizace v celém rozsahu obce v profilech DN200 až DN600 se dvěma vyústěními do otevřeného koryta vodního toku.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Nyní zůstane v obci decentralizovaný systém nakládání se splaškovými odpadními vodami. Tyto budou čištěny na čistících zařízení nebo bezodtokých jímkách na vyvážení. Vyčištěné odpadní vody je možné vypouštět do místních vodotečí nebo do vsaku.
V budoucnu obec uvažuje o výstavbě centrální oddílné splaškové kanalizace s čištěním odpadních vod na centrální čistící zařízení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Liběšice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Liběšice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva