Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Brodek - CZ052.3604.5207.025917 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dětenice

Číslo obce PRVKUK 25917
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.025917
Kód obce 572829
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.025917.01 Brodek 02591 25917

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Brodek je místní část obce Dětenice. Leží 700 m jižně v nadmořských výškách 216 – 228 m n.m. Obec má 125 trvale bydlících obyvatel v 43 domech vedených pro trvalé bydlení. Na severním okraji obce protéká Hasinský potok.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME, VUPE 2017
Provozní řád vodovodu 1/2006
Situace vodovodu Dětenice, Osenice, Brodek
Situace kanalizace Dětenice, Osenice, Brodek
KŘ 10/2015

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brodek Trvale bydlící - - - 123 120 120 120
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 123 120 120 120

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dětenice 694 717 723 723 703 700 705 724 732 713 719 716 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brodek - - - 110 110 110 110

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 27 27 27 27
Maximální potřeba vody m3/den - - - 41 41 41 41
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 27,42 27,42 27,42 27,42
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 23,75 23,75 23,75 23,75
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,96 11,96 11,96 11,96
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 11,79 11,79 11,79 11,79
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,66 3,66 3,66 3,66

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovodní síť je provozována ve 3 tlakových pásmech, z nichž pásmo „0“ neslouží pro distribuci vody – je jen přívodním řadem od vodojemu Viničky.
Podle kvalitativních ukazatelů jakosti vody je síť provozována ve 2 provozních pásmech s rozdílnou kvalitou pitné vody v návaznosti na příslušné zdroje surové vody (prameniště „Viničky“ a vrt „Brodek“).
Zdroj „Viničky“ Osenice :
umístění zdroje lesní parcela č. 371/2 v k.ú. Osenice
vydatnost  0,4 l/s (max 1,0 l/s)
typ zdroje  prameništní jímka  20  m3
Účelem chlorovací a redukční stanice Osenice je hygienické zabezpečení pitné vody v rozvodné síti sdruženého vodovodu při zásobování z pramenní jímky (prameniště) „VINIČKY“ a redukce hydrostatického tlaku vyvolaného rozdílnou nadmořskou výškou rozvodné sítě a vodojemu.
Zdroj vrt u Brodku :
umístění zdroje luční parcela č. 764/91 v k.ú. Brodek
vydatnost 1,0 l/s (max 2,5 l/s)
typ zdroje vrtaná studna
Účelem AT stanice je čerpání vody ze zdroje (vrtu) do vyrovnávací akumulační nádoby a hygienické zabezpečení pitné vody odcházející do rozvodné sítě sdruženého vodovodu při zásobování z vrtané studny „BRODEK“. Hygienické zabezpečení je prováděno koncentrovaným roztokem chlornanu sodného, dávkovaného do hlavního přívodního potrubí pomocí dávkovacího čerpadla
Akumulační vodojem „Viničky“
umístění VDJ stavební parcela st. 116 v k.ú. Osenice
kóta VDJ (min/max) 313,80 / 317,00 m n.m. (Bpv)
akumulační objem 100 m3
Vodovod Brodek
rozvodné řády v obci celkem délka 2 033,9 m
přípojky (Brodek) rPE 32-50, počet 71/73 (ks/odběry)

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Území v jižní a jihozápadní části okresu Jičín je z hlediska prospekce zdrojů pro využívání kvalitní podzemní vody dlouhodobě vnímáno jako deficitní. Výskyty vydatných zdrojů podzemní vody jsou obecně vázány na písčité sedimenty kolektorů A a D (okolí Střelče, Ohavče či nejjižněji situované jímací území Batín-Rakov). Deficit podzemních vod ve slítiných sedimentech coniackého stáří v území zemi Židovlicemi, Libání a Kopidlenem je obecně znám. Navíc, ve vodních zdrojích založených na pramenních vývěrech či přípovrchovém kolektoru, jsou registrovány nadlimitní obsahy síranů, dusíkatých látek a v posledních dobách i antropogenní látky na bázi pesticidů a jejich reziduí (např. obec Bačalky-Lično). Nicméně v průběhu posledních deseti až patnácti letech se podařilo na dvou až třech lokalitách ověřit příznivé kvantitativní i kvalitativní parametry tektonicky posnižených slínovcích coniackého stáří, kde ověřené vydatnosti se pohybují v řádu prvých litrů za sekundu. K takovým lokalitám patří okolí Střevač, Skuřina a zejména Dětenice-Brodek, kde je v současné době provozován skupinový vodovod Osenice-Dětenice-Brodek. Potenciál posledně jmenovaného jímacího území je z hlediska získání doplňujícího (rezervního) vodního zdroje s očekávanou vydatností prvých litrů za sekundu velmi vysoký s tím, že současná vydatnost jímacím území Dětenice-Brodek by mohla ze současných 2,0 l/s -2,5 l/s vzrůst na přibližně 3,0 l/s -4,0 l/s, přičemž jsou prognózovány i uspokojivé parametry podzemní vody z hlediska vyhlášky MZdr č. 252/2004 Sb. Tato okolnost směřuje k optimistické variantě, která spočívá ve vybudování doplňujícího zdroje podzemní vody v jímacím území Dětenice-Brodek a nového - následného napojení okolních obcí, kde z kvantitativního i kvalitativního hlediska je velmi nízká šance na provozování samostatného vodního zdroje, který by vyřešil současnou tíživou situaci. Jedná se o obce Dolní a Horní Rokytňany a zejména obce Lično, Bačalky, kde je dokladován dlouhodobě nevyhovující stav na systému pramenních jímek z hlediska množství, jakosti i jejich efektivní ochrany.
Doplňování řadu v souladu s výstavbou dle Územního plánu v Dětenicích.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brodek - - - 110 110 110 110

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Brodek - - - 110 110 110 110

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 11,79 11,70 11,60 11,51
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,38 7,32 7,26 7,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Oddílná splašková kanalizace obce Dětenice slouží k odvádění odpadních vod z území obce Dětenice (k.ú. Dětenice, Osenice, Brodek) do čistírny odpadní vod v Dětenicích (k.ú. Dětenice par.č. 528/4).
Kanalizace byla vybudována v letech 2009-2011, jako oddělená kanalizace od stávající dešťové kanalizace, která byla postavena přibližně v 70-tých letech 19. století.
Trasy jednotlivých kanalizačních stok jsou převážně vedeny po veřejně přístupných pozemcích pro možnost údržby. V úsecích, kde nebylo možné využít veřejně přístupné pozemky, jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích s majitelem dotčené nemovitosti o věcném břemeni ve prospěch provozovatele kanalizace.
Na jednotlivých stokách jsou vybudovány revizní šachty po cca 50 m nebo v místech změny trasy. Šachty jsou betonové celoprefabrikované, jsou zakryty litinovými poklopy D1 600 mm zatíženi D 400 KN. Pro gravitační kanalizaci je použito korugované potrubí z polypropylénu K2-Kan z polypropylenu se strukturovanou stěnou dvouplášťovou PP 280 (DN 250 mm ) SN 8. Na výtlačné řady je použito potrubí PE 100 SDR 17 D 90x5,4mm (DN80).
Délka stok činí 6 839,7 m, délka výtlaků odpadních vod činí 1 907 m.
ČSOV1 v Dětenicích na obecním pozemku 619/3 v k.ú. Dětenice při vstupu na hřiště kopané v Dětenicích. Je postavena v rohu areálu fotbalového hřiště v Dětenicích a je vymezena stávajícím plotem a je oplocena a tím oddělena od vlastního areálu hřiště. Zpevněná plocha je tvořena kačírkem tloušťky 60mm do zhutněného lože. Obvodová palisáda fixuje rozdíl v úrovni zpevněné plochy a okolního navazujícího terénu. Oplocení čerpací stanice je vybaveno vstupní  brankou š.1000 mm.
ČSOV2 v Osenicích, na obecním pozemku 487/2 v k.ú. Osenice na konci části obce Osenice v blízkosti areálu bývalé cihelny. Je vedle místní komunikace z Osenic k cihelně, je oplocena a tím zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. Zpevněná plocha je tvořena násypem z kačírku
Kačírek bude upnut do obvodové konstrukce, provedené z prvků betonových obrubníků, které fixují rozdíl v úrovni zpevněné plochy a okolního navazujícího terénu.  
Oplocení čerpací stanice je vybaveno vstupní brankou š.1000 mm.
ČSOV3 (pojezdová) v Brodku na obecním pozemku 1105/1 v k.ú. Brodek v blízkosti zvoničky na návsi na Brodku. Je v nezpevněné cestě v Brodku a v úrovni terénu s pojízdným poklopem se zatížením D400.
ČSOV4 v Brodku na obecním pozemku PK 1080/1 v k.ú. Brodek v blízkosti vstupu na hřiště hasičů na Brodku. Je vedle místní komunikace v Brodku, je nově oplocena a tím zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. Zpevněná plocha je tvořena kačírkem tloušťky 200 mm , který je od rostlého terénu oddělen separační geotextilií.
Oplocení čerpací stanice je vybaveno vstupní brankou š.1000 mm.
Čistírna odpadních vod pro 1100 EO je postavena na parcele č. 528/4 v k.ú. Dětenice, Čistírna je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Bude prováděna pouze běžná údržba a případná dostavba do nových lokalit.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brodek 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Brodek - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva