Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dětenice - CZ052.3604.5207.025925 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dětenice

Číslo obce PRVKUK 25925
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.025925
Kód obce 572829
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.025925.01 Dětenice 02592 25925

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dětenice leží na západní hranici bývalého okresu Jičín 3 km jihovýchodně od města Libáň v nadmořských výškách 220 – 240 m n.m. Obec má 380 trvale bydlících obyvatel v 127 domech vedených pro trvalé bydlení. Přímo obcí neprotéká žádná vodoteč. Východně v její těsné blízkosti protéká Dětenický potok, na němž se v katastru obce nachází Čajkův rybník.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME, VUPE 2017
Provozní řád vodovodu 1/2006
Situace vodovodu Dětenice, Osenice, Brodek
Situace kanalizace Dětenice, Osenice, Brodek
KŘ 10/2015

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dětenice Trvale bydlící - - - 376 375 375 375
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 376 375 375 375

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dětenice 694 717 723 723 703 700 705 724 732 713 719 716 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dětenice - - - 370 370 370 370

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 120 120 120 120
Maximální potřeba vody m3/den - - - 179 179 179 179
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 119,64 119,64 119,64 119,64
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 103,64 103,64 103,64 103,64
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 52,19 52,19 52,19 52,19
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 51,45 51,45 51,45 51,45
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 15,99 15,99 15,99 15,99

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovodní síť je provozována ve 3 tlakových pásmech, z nichž pásmo „0“ neslouží pro distribuci vody – je jen přívodním řadem od vodojemu Viničky.
Podle kvalitativních ukazatelů jakosti vody je síť provozována ve 2 provozních pásmech s rozdílnou kvalitou pitné vody v návaznosti na příslušné zdroje surové vody (prameniště „Viničky“ a vrt „Brodek“).
Zdroj „Viničky“ Osenice:
umístění zdroje lesní parcela č. 371/2 v k.ú. Osenice
vydatnost  0,4 l/s (max 1,0 l/s)
typ zdroje  prameništní jímka  20  m3
Účelem chlorovací a redukční stanice Osenice je hygienické zabezpečení pitné vody v rozvodné síti sdruženého vodovodu při zásobování z pramenní jímky (prameniště) „VINIČKY“ a redukce hydrostatického tlaku vyvolaného rozdílnou nadmořskou výškou rozvodné sítě a vodojemu.
 
Zdroj vrt u Brodku :
umístění zdroje luční parcela č. 764/91  v k.ú. Brodek
vydatnost  1,0 l/s (max 2,5 l/s)
typ zdroje  vrtaná studna
Účelem AT stanice je čerpání vody ze zdroje (vrtu) do vyrovnávací akumulační nádoby a hygienické zabezpečení pitné vody odcházející do rozvodné sítě sdruženého vodovodu při zásobování z vrtané studny „BRODEK“. Hygienické zabezpečení je prováděno koncentrovaným roztokem  chlornanu sodného, dávkovaného do hlavního přívodního potrubí pomocí dávkovacího čerpadla
 
Akumulační vodojem „Viničky“
 umístění VDJ  stavební parcela st. 116 v k.ú. Osenice
kóta VDJ ( min/max) 313,80 / 317,00 m n.m. ( Bpv )
akumulační objem 100 m3
 
Vodovod Dětenice
rozvodné řády v obci celkem  délka    3 920,3 m
přípojky (Dětenice)   rPE    32-63   počet   157 / 159 (ks / odběry)
Účelem AT stanice je přečerpání vody z 2. tlakového pásma obcí Dětenice a Brodek do 1. tlakového pásma Osenice na kótu nejvýše zásobovaného místa v Osenicích (bytovky) „VINIČKY“. Hygienické zabezpečení pitné vody zde není osazeno, voda v síti je již zabezpečena v AT stanici „Brodek“. AT stanice Dětenice je v provozu za situace, že vydatnost zdroje „Viničky“ je nižší, než potřeba vody pro obec Osenice.
Redukční stanice 1. tlakového pásma Osenice, které je v přivaděči do Dětenic z Osenic, redukuje tlak vody na 2. tlakové pásmo Dětenic a Brodku. Je v provozu při zásobení z gravitačního zdroje „Viničky „ při dostatečné vydatnosti zdroje pro obce Osenice a Dětenice, případně i Brodek. Rovněž bude v provozu při provádění údržby na AT stanici „Brodek“, nebo její odstávce.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Bude prováděna pouze běžná údržba a případná dostavba do nových lokalit.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dětenice - - - 370 370 370 370

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dětenice - - - 370 370 370 370

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 36,05 36,02 35,99 35,96
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 22,56 22,54 22,52 22,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Oddílná splašková kanalizace obce Dětenice slouží k odvádění odpadních vod z území obce Dětenice (k.ú. Dětenice, Osenice, Brodek) do čistírny odpadní vod v Dětenicích (k.ú. Dětenice par.č. 528/4).
Kanalizace byla vybudována v letech 2009-2011, jako oddělená kanalizace od stávající dešťové kanalizace, která byla postavena přibližně v 70-tých letech 19. století.
Trasy jednotlivých kanalizačních stok jsou převážně vedeny po veřejně přístupných pozemcích pro možnost údržby. V úsecích, kde nebylo možné využít veřejně přístupné pozemky, jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích s majitelem dotčené nemovitosti o věcném břemeni ve prospěch provozovatele kanalizace.
Na jednotlivých stokách jsou vybudovány revizní šachty po cca 50 m nebo v místech změny trasy. Šachty jsou betonové celoprefabrikované, jsou zakryty litinovými poklopy D1 600 mm zatíženi D 400 KN. Pro gravitační kanalizaci je použito korugované potrubí z polypropylénu K2-Kan z polypropylenu se strukturovanou stěnou dvouplášťovou PP 280 (DN 250 mm ) SN 8. Na výtlačné řady je použito potrubí PE 100 SDR 17 D 90x5,4mm (DN80).
Délka stok činí 6 839,7 m, délka výtlaků odpadních vod činí 1 907 m.
ČSOV1 v Dětenicích na obecním pozemku 619/3 v k.ú. Dětenice při vstupu na hřiště kopané v Dětenicích. Je postavena v rohu areálu fotbalového hřiště v Dětenicích a je vymezena stávajícím plotem a je oplocena a tím oddělena od vlastního areálu hřiště. Zpevněná plocha je tvořena kačírkem tloušťky 60mm do zhutněného lože. Obvodová palisáda fixuje rozdíl v úrovni zpevněné plochy a okolního navazujícího terénu. Oplocení čerpací stanice je vybaveno vstupní  brankou š.1000 mm.
ČSOV2 v Osenicích, na obecním pozemku 487/2 v k.ú. Osenice na konci části obce Osenice v blízkosti areálu bývalé cihelny. Je vedle místní komunikace z Osenic k cihelně, je oplocena a tím zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. Zpevněná plocha je tvořena násypem z kačírku
Kačírek bude upnut do obvodové konstrukce, provedené z prvků betonových obrubníků, které fixují rozdíl v úrovni zpevněné plochy a okolního navazujícího terénu.  
Oplocení čerpací stanice je vybaveno vstupní brankou š.1000 mm.
ČSOV3 (pojezdová) v Brodku na obecním pozemku 1105/1 v k.ú. Brodek v blízkosti zvoničky na návsi na Brodku. Je v nezpevněné cestě v Brodku a v úrovni terénu s pojízdným poklopem se zatížením D400.
ČSOV4 v Brodku na obecním pozemku PK 1080/1 v k.ú. Brodek  v blízkosti vstupu na hřiště hasičů na Brodku. Je vedle místní komunikace v Brodku, je nově oplocena a tím zajištěna proti vstupu nepovolaných osob. Zpevněná plocha je tvořena kačírkem tloušťky 200 mm , který je od rostlého terénu oddělen separační geotextilií.
Oplocení čerpací stanice je vybaveno vstupní brankou š.1000 mm.
Čistírna odpadních vod pro 1100 EO je postavena na parcele č. 528/4 v k.ú. Dětenice, Čistírna je založena na biologickém principu jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec Dětenice disponuje gravitačním kanalizačním systémem s čerpacími stanicemi a mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s projektovou kapacitou 1120 EO. Akce byla realizována s podporou SFŽP v letech 2010 a 2011. Aktuální vyhodnocené látkové zatížení systému v letech 2016 až 2018 dosáhlo úrovně 990 ekvivalentních obyvatel, přičemž rozvojové potřeby obce projektovou kapacitu překračují.
S přihlédnutím k předpokládaným rozvojovým potřebám obce je navržena intenzifikace ČOV na úroveň 1200 EO výstavbou nových dosazovacích nádrží a využitím stávajících objemu aktivačních nádrží. Zároveň dojde k zařazení technologie zvýšené eliminace sloučenin fosforu, čímž bude dosaženo vyššího stupně eliminace znečištění z přiváděných odpadních vod.
Kapacita kanalizačního systému je pro výhledové zatěžovací parametry dostatečná. Doplňování řadu je v souladu s výstavbou dle Územního plánu v Dětenicích.
Dále bude prováděna běžná údržba a případná dostavba do nových lokalit.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dětenice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dětenice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva