Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Suchá Rybná - CZ052.3607.5208.051233 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Svídnice

Číslo obce PRVKUK 51233
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.051233
Kód obce 548693
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.051233.01 Suchá Rybná 05123 51233

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Suchá Rybná se nachází v jihozápadní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, v koncové části povodí Lhotského potoka, podél komunikace z Vrbice do Kostelecké Lhoty. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 355,0 - 370,0 m.
Počet obyvatel celkem: 30
 
Zástavba je soustředěná, zemědělského charakteru (kombinace RD a hospodářských usedlostí, zčásti využívaných i k rekreaci).
Suchá Rybná leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
Mísní část Suchá Rybná leží v koncové části povodí Lhotského potoka - levostranný přítok Divoké Orlice (dílčí  povodí 1-02-01-051), v prostoru pod Suchou Rybnou však již potok nemá charakter trvalé vodoteče.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchá Rybná Trvale bydlící - - - 30 31 33 35
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 45 46 48 50

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Svídnice 184 168 174 173 159 155 156 150 163 162 161 164 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchá Rybná - - - 25 28 30 35

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,00 3,40 3,80 4,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,50 2,83 3,17 3,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,50 2,83 3,17 3,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,50 0,50 0,50 0,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je malý vodovod se zdrojem, ležícím v údolí pod zástavbou, odtud se voda čerpá do vodojemu, situovaného u křižovatky silnic na Doudleby a na Vrbici. Vodojem (stavba cca 1930) má kubaturu 50 m3, jeho přesná výška není známa (terén v místě cca 390,0).
Vodovod je v majetku obce Svídnice, která je současně i provozovatelem.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajícího vodního zdroje.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce a její odlehlosti od dalších systémů vodovodu PRVK v návrhovém období předpokládá ponechání dnešního systému zásobení (s průběžným zajištěním potřebných oprav) a trvalým sledováním kvality vody ve zdroji.
V případě problémů s množstvím a kvalitou vody, která by nešla řešit místními opatřeními, se jeví možnost propojit vodovod na SV Přestavlky a to od ATS ve Vrbici (délka propojení cca 1 km) včetně technických náležitostí (redukce tlaku).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Náhradní zásobení obce bude z vrtu Přestavlky HV-1.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchá Rybná - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suchá Rybná - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Suché Rybné není žádný kanalizační systém, čištění odp. vod z jednotlivých nemovitostí je lokální - kombinace jímek na vyvážení a septiků s přepadem do podmoku.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti místní části není šance na získání finančních prostředků na stavbu soustavné oddílné splaškové kanalizace, zakončené ČOV.
Pro uvedení zneškodnění splaškových odpadních vod do souladu s platnou legislativou je nutno provést následující kroky:
- pasportizace předčistících zařízení u jednotlivých nemovitostí. Na základě výsledků pasportu rozhodnout o případných úpravách a nebo doplnění jednotlivých předčistících zařízení tak, aby byly splněny požadavky současné právní úpravy (Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních).
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr a třetí stupeň dočištění (otevřená vodní plocha), případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme stavbu lokální ČOV s příslušným atestem pro vypouštění vyčištěných vod do vod podzemních.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Suchá Rybná 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Suchá Rybná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva