Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dobrá Voda u Hořic - CZ052.3604.5204.410233 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dobrá Voda u Hořic

Číslo obce PRVKUK 410233
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.410233
Kód obce 572837
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.410233.01 Dobrá Voda u Hořic 41023 410233

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dobrá Voda leží v jihovýchodní části bývalého okresu Jičín, zhruba 3 km západně od Hořic v nadmořských výškách 273 – 283 m n.m. Obec má 588 trvale bydlících obyvatel v 180 domech určených k bydlení. V obci se také nachází 9 objektů určených pro rekreaci cca 27 obyvatel.
Tvar obce je tvořen lokalitami kompaktní zástavby, rozmístěnými podél komunikační sítě, tvořící uzavřený systém s propojkami i vybíhajícími komunikacemi na Hořice, Bašnice, Lískovice a Bílsko. Tento ojedinělí tvar zástavby (téměř uzavřený se zemědělskou půdou uprostřed) vznikl z větší části spojením dvou na sebe navazujících obcí.
Od severu k jihu protéká obcí Dobrá Voda Chlumský potok, který napájí Dobrovodský rybník a je zaústěn jako levobřežní přítok nad Bašnicí do Bašnického potoka. Nad obcí z levé strany je zaústěn Libonický potok a v obci potom Chvalinský potok. Chlumský potok je částečně upraven, ostatní potoky nejsou upraveny. Z vodních ploch jsou významné dva rybníky : Cukrovarský rybník o ploše 11 ha a Nový Dobrovodský rybník o ploše 19,4 ha. V severní části obce je umělá nádrž.
V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Dobrá Voda u Hořic - dokumentace ohledně dotace, rozhodnutí VÚ

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobrá Voda u Hořic Trvale bydlící - - - 522 591 594 604
Přechodně bydlící - - - 27 6 6 6
Celkem - - - 549 597 600 610

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dobrá Voda u Hořic 582 571 576 568 567 576 572 577 584 576 577 591 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobrá Voda u Hořic - - - 399 399 405 415

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 75 76 76 77
Maximální potřeba vody m3/den - - - 107 108 108 109
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 75,12 75,65 76,19 76,72
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 63,32 63,85 64,39 64,92
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 35,62 36,15 36,69 37,22
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 27,70 27,90 28,10 28,30
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,81 12,01 12,21 12,41

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Dobrá voda u Hořic má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Dobrá Voda, jenž je propojen se skupinovým vodovodem Hořice. Zdrojem vody pro skupinový vodovod Dobrá Voda je vrt v Bílsku, který má vydatnost 3 l/s. vzhledem k nedostatečné kapacitě zdroje je kapacita doplňována ze skupinového vodovodu Hořice. Voda je dopravována do vodojemů o obsahu 50 m3 + 100 m3 (celkem 150m3), s kótami 326,70 / 328,90 m n.m.

Z vodního zdroje je zásobováno též Velké a Malé Bílsko, Chlum u Hořic, Lískovice, Tereziny Dary, Bašnice a Bříšťany. Vodovodní síť je tvořena hlavním zásobním řadem DN 160, další řady v obci jsou DN 110. V jižní části obce je vodovodní řad prodloužen za trať ČD, kde se přes obec Bašnici v roce 2016 napojila i obec Bříšťany.

Vodovod provozuje V.O.S. Jičín a jeho vlastníkem je obec Dobrá Voda u Hořic.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci bude doplněna vodovodní síť v místech, kde ještě dnes není provedena pro stávající zástavbu a dále postupně pro novou zástavbu dle etapizace výstavby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Dobrá Voda je propojen se skupinovým vodovodem Hořice, je možno při vyřazení zdroje v Bílsku dotovat vodovod vodou z Hořic. Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobrá Voda u Hořic - - - 509 510 520 524

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobrá Voda u Hořic - - - 0 510 520 524

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 46,12 46,83 47,54 48,25
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 29,80 30,09 30,39 30,68
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 6,02 6,02 6,02 6,02
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 3,80 3,80 3,80 3,80

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována gravitační splašková kanalizace, která přivádí odpadní vody na centrální čistírnu odpadních vod, kde jsou tyto vody likvidovány. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Chlumského potoka. Dopravě splaškových vod pomáhá i čerpací šachta na trase kanalizace. Délka vybudované kanalizace je celkem 7,08 km. Původní jednotná kanalizace byla zachována a slouží nyní jako kanalizace dešťová.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé objekty a bude na ní prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dobrá Voda u Hořic 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dobrá Voda u Hořic - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva