Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Holín - CZ052.3604.5207.041246 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Holín

Číslo obce PRVKUK 41246
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.041246
Kód obce 572900
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.041246.01 Holín 04124 41246

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Holín leží v severozápadní části bývalého okresu Jičín 500 m severozápadně od města Jičín v nadmořských výškách 280 – 304 m n.m. Obec má 587 trvale bydlících obyvatel v 110 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 25 objektů určených pro individuální rekreaci. Podél obce protéká Holínský potok. V jižní části obce do něj ústí místní vodoteč. Obec se nachází v CHKO Prachovské skály.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele vodovodu - VaK Nymburk
Situace vodovod
Situace kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Holín Trvale bydlící - - - 351 351 355 360
Přechodně bydlící - - - 73 73 73 73
Celkem - - - 424 424 428 433

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Holín 593 601 584 585 590 602 590 583 587 607 600 606 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Holín - - - 351 351 351 351

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 21 21 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 26 26 26 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 20,67 20,67 20,67 20,67
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 20,67 20,67 20,67 20,67
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,84 16,84 16,84 16,84
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 3,84 3,84 3,84 3,84
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Holín má vybudovaný vlastní veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Střeleč. V katastru obce Střeleč se nachází zdroj tohoto vodovodu, Vrt ST-1A o vydatnosti 20l/s. Z vrtu ST-1A je voda čerpána přes obec Střeleč do vodojemu Kobyla umístěném východně od obce.

Z vodovodu Střeleč je obec je zásobena gravitačně do vodojemu Prachov II. 2 x 50 m3 na kótě dna 333,25/335,75 m n.m. Z vodojemu vede přívodní řad PVC 110 mm délky 2500 m, který prochází celou obcí. Na něj jsou napojeny rozvodné řady PVC 90 mm délky 948 m a 110 mm délky 335 m.

Vodovod je v majetku obce Holín a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

VOS plánuje zapojit do soustavy druhý vodní zdroj - vrt ST-3, který se nachází nedaleko vrtu ST-1A.
Skupinový vodovod Střeleč bude propojen se skupinovým vodovodem Jičín potrubím DN100 z VDJ Prachov do Jičína, s tím je spojené rozšíření vodojemu Hůrka o 100m3.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou bude voda ve studních použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Holín - - - 0 0 350 350

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Holín - - - 0 0 350 350

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 35,69 35,98 36,26 36,55
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 22,33 22,51 22,69 22,87
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Holín není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrálním čistícím zařízením. Odpadní vody jsou likvidovány pomocí bezodtokých jímek na vyvážení. V obci je vybudována pouze jednotná kanalizace, která slouží k odvodu splaškových a dešťových vod.
Do kanalizace jsou zaústěny přepady ze septiků. Výústě kanalizace jsou zaústěny do Holínského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k umístění obce v těsné blízkosti města Jičín bude v obci vybudovaná splašková kanalizace. Odpadní vody z Holína budou odvedeny do kanalizace města Jičín a na ČOV Jičín.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Holín 9 817,0 15 510,0 25 327,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Holín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva