Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Prachov - CZ052.3604.5207.041289 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Holín

Číslo obce PRVKUK 41289
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.041289
Kód obce 572900
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.041289.01 Prachov 04128 41289

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Prachov je místní částí obce Holín leží 1 km severně od Holína v nadmořských výškách 339 – 392 m n.m. Obec má 103 trvale bydlících obyvatel v 35 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 13 objektů určených pro individuální rekreaci. Prachov leží na Jižním okraji územím Prachovských skal. Na severu do katastrálního území obce zasahuje CHOPAV Severočeská křída. Obec se nachází v CHKO Český ráj. Obcí protéká místní vodoteč.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele vodovodu - VaK Nymburk
Situace vodovod
Situace kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prachov Trvale bydlící - - - 103 103 103 103
Přechodně bydlící - - - 32 32 32 32
Celkem - - - 135 135 135 135

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Holín 593 601 584 585 590 602 590 583 587 607 600 606 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prachov - - - 103 103 103 103

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 22 22 22 22
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 14,58 14,58 14,58 14,58
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,55 14,55 14,55 14,55
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 14,32 14,32 14,32 14,32
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,23 0,23 0,23 0,23
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,03 0,03 0,03 0,03

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Prachov má vybudovaný vlastní veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Střeleč. V katastru obce Střeleč se nacházejí zdroje tohoto vodovodu, vrt ST1-1A o vydatnosti 20l/s. Z vrtu ST1-1A je voda čerpána přes obec Střeleč do vodojemu Kobyla umístěném východně od obce. Z vodovodu Střeleč je obec zásobena gravitačně vodov.řadem vedoucím přes samotnou obec do VDJ Prachov I. 2x 50 m3 na kótě dna 392,6/395,0 m. n. m.

Vodovod je v majetku obce Holín a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna jen běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou bude voda ve studních použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prachov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Prachov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Prachov není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrálním čistícím zařízením. Odpadní vody jsou likvidovány pomocí bezodtokých jímek na vyvážení. V obci je vybudována jednotná kanalizace, která slouží k odvodu splaškových a dešťových vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhujeme ponechat dosavadní systém individuální likvidace odpadních vod. Obsah jímek bude vyvážen na čistírnu odpadních vod Jičín. V budoucnu navrhujeme vybudování splaškové kanalizace svedené do kanalizace obce Holín.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prachov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Prachov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva