Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chodovice - CZ052.3604.5204.041351 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Holovousy

Číslo obce PRVKUK 41351
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.041351
Kód obce 572918
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.041351.01 Chodovice 04135 41351

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Chodovice jsou částí obce Holovousy, leží v jihovýchodní části okresu Jičín 3 km západně od města Hořice v nadmořských výškách 290 – 350 m n.m. Obcí Chodovice protéká Bašnický potok. Obec má 338 obyvatel. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Holovousy a Chodovice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chodovice Trvale bydlící - - - 338 338 343 347
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 338 338 343 347

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Holovousy 516 514 517 528 520 514 514 517 520 524 543 544 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chodovice - - - 205 205 214 214

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 21 21 21 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 25 25 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 20,50 20,80 21,10 21,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 20,50 20,80 21,10 21,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Chodovicích je vybudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Hořice. Skupinový vodovod má dvě prameniště Březovice a Libonice.V Libonicích slouží jako zdroje vody dva vrty. Vrt L2 – vydatnosti 15 l/s a vrt HV1 vydatnosti také 15 l/s. Jejich celkové využití činí 61 %. V surové vodě je vysoký obsah Fe, Ni a agresivní CO2. Ze zdrojů je voda čerpána na úpravnu vody projektované na kapacitu 20 l/s. Z úpravny vody je voda čerpána do vodojemu Villa Anna I. a poté gravitačně přivedena do vodojemu Chodovice o obsahu 150 m3 na kótě dna 341 m n.m. odkud je gravitačně dopravována do spotřebiště. U vodojemu je vybudována také AT stanice, pomocí níž jsou zásobeni obyvatelé v horní části Chodovic. Na vodovod je v současné době napojeno celkem 458 obyvatel (spolu s obcí Holovousy - Holovousy 210 + Chodovice 248). Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a prováděna pouze běžná údržba. U nevyhovujících řadů v Chodovicích je nutná jejich výměna.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodu bude obec zásobeno pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chodovice - - - 238 238 243 247

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chodovice - - - 238 238 243 247

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Holovousy a Chodovice je od roku 2007 vybudován propojený systém oddílné splaškové kanalizace, která je zakončena čistírnou odpadních vod Holovousy. Veškeré odpadní vody z RD a jiných objektů jsou gravitačně sváděny na ČOV, v některých místech pomáhají překonat negativní výškové rozdíly dvě čerpací stanice. Splašková kanalizace je vybudována z materiálu PVC-KG DN 300 mm a z materiálu PE (výtlak) d63-d90. Původní dešťová kanalizace byla zachována a nadále slouží k odvádění dešťových vod.
Povolení k vypouštění odpadních vod pro trvalý provoz ČOV bylo vydáno pod značkou MUHCZP/141/2012/ME.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé objekty. Dále bude na kanalizaci a ČOV prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chodovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chodovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva