Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Březovice - CZ052.3604.5204.014796 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořice

Číslo obce PRVKUK 14796
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.014796
Kód obce 572926
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.014796.01 Březovice 01479 14796

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Březovice je místní část města Hořice a leží asi 1,5 km jihovýchodně v nadmořských výškách 283 – 300 m n.m. V obci žije 65 trvale bydlících obyvatel ve 29 domech určených k trvalému bydlení. V obci se také nachází 17 chalup určených k rekreaci. Západně od obce protéká vodoteč Bystřice. V budoucnu se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
  
Podklady:
Podklady Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s.
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu vč. objektů na síti
Informace města Hořice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březovice Trvale bydlící - - - 70 87 87 87
Přechodně bydlící - - - 51 51 51 51
Celkem - - - 121 138 138 138

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hořice 9053 8885 8805 8733 8664 8625 8583 8601 8637 8621 8533 8439 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březovice - - - 70 87 87 87

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 12 13 14
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 19 21 23
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,77 11,98 13,20 14,41
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,78 10,88 11,98 13,08
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,35 10,23 11,12 12,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,43 4,46 8,48 12,51
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,99 1,10 1,22 1,33

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Březovice je napojena na skupinový vodovod Hořice. Pro zásobování vodovodu slouží v současné době prameniště Březovice. Jedná se o jímání podzemní vody s vysokým obsahem železa a proto je upravována a hygienicky zabezpečována na úpravně vody Březovice (projektovaná kapacita 30 l/s).
V dnešní době je odebíráno zhruba 20 l/s vody. Využívány jsou zdroje vrt B2 s vydatností 8,5 l/s, vrt B2a s vydatností 21,5 l/ a B3 s vydatností 5l/s.
 
Do místní části Březovice je voda dodávána řadem napojeným na výtlačný řad ÚV Březovice – VDJ Gotthard (800 m3). Za obcí (spotřebištěm) je umístěn vodojem Březovice o objemu 30 m3.
Do roku 2020 byla dokončena rekonstrukce na ÚV Březovice, od ledna 2020 probíhá 6 měsíční zkušební doba. Od 90. let se v obci nacházejí také dva další zdroje a to B4 a B5, tyto vrty nikdy nebyly legalizovány, ale v případě potřeby mohou vrty sloužit jako záložní. S jejich napojením se do budoucna zatím nepočítá.Vodovod je v majetku a správě Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části Březovice je do budoucna plánována výstavba přivaděče pitné vody do skupinového vodovodu Boháňka ze stávající úpravny vody v Březovicích do stávajícího vodojemu u prameniště Na Bahnech. Předpokládaný termín realizace je r. 2021.
Dále bude v budoucnu na vodovodu prováděna běžná údržba a dle potřeby budou napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů.  Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační.
Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březovice - - - 30 35 35 87

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březovice - - - 0 0 0 87

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 2,78 5,56 8,34
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Březovice jsou vybudovány jednotné kanalizační stoky se třemi kanalizačními vyústmi. Na tuto kanalizaci jsou napojeny septiky s přepadem. Ostatní odpadní vody jsou likvidovány v žumpách. Dle povolení k nakládání s vodami z r. 2016 je nutné docílit jakosti vypouštěných vod dle platných limitů přípustného znečištění – tj. realizací opatření u jednotlivých nemovitostí. Kanalizaci provozuje i vlastní  Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do doby realizace splaškové kanalizace navrhujeme ponechat dosavadní systém odstraňování odpadních vod. U jednotlivých nemovitostí budou instalovány převážně DČOV. Obsah jímek u stávajících nemovitostí bude vyvážen na čistírnu odpadních vod Hořice. V roce 2030 má město Hořice v plánu vybudovat splaškovou gravitační kanalizaci v délce cca 3,6km s napojením na stávající kanalizaci Hořice včetně výtlaku a dvou čerpacích stanic a likvidace odpadních vod bude probíhat na ČOV Hořice.
Termín a rozsah projektu bude záležet na finančních možnostech města nebo na případné dotaci. V současné době na tento záměr není zpracovaná projektová dokumentace. Rozsah záměru a případné řešeni bude upřesněno technicko-ekonomickým posouzením.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Březovice 0,0 14 928,0 14 928,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Březovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva