Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Doubrava - CZ052.3604.5204.031151 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořice

Číslo obce PRVKUK 31151
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.031151
Kód obce 572926
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.031151.01 Doubrava 03115 31151

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Doubrava je místní část města Hořice a leží asi 1 km východně v nadmořských výškách 339 – 382 m n.m. V obci žije 43 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nachází několik chat určených k rekreaci. Obcí neprotéká žádná vodoteč.
V budoucnu se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Podklady Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s.
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu vč. objektů na síti
Informace města Hořice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doubrava Trvale bydlící - - - 43 43 43 43
Přechodně bydlící - - - 261 261 261 261
Celkem - - - 304 304 304 304

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hořice 9053 8885 8805 8733 8664 8625 8583 8601 8637 8621 8533 8439 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doubrava - - - 43 43 43 43

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 6 6 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,00 6,00 6,00 6,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,38 5,38 5,38 5,38
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,38 5,38 5,38 5,38
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,62 0,62 0,62 0,62

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Doubrava je vybavena veřejným vodovodem. Jako zdroj vody pro vodovod slouží pramenní jímka (0,3 l/s). Voda je akumulována ve vodojemu Doubrava o objemu 20 m3. Po obci je voda rozvedena pomocí vodovodních řadů profilů do DN 100 převážně z plastů. Vodovod je ve správě a majetku Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodní zdroj (pramenní jímka) v obci Doubrava má kolísavou vydatnost a voda vykazuje zvýšené hodnoty NO3 a Ni proti vyhlášce č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších. Veřejný vodovod v místní části Doubrava bude napojen na skupinový vodovod Boháňka z lokality Chloumek. Skupinový vodovod Boháňka bude napojen na skupinový vodovod Hořice z úpravny vody v Březovicích, a to rovněž s ohledem na nevyhovující kvalitu jímané vody ve zdroji „Na Bahnech“ z hlediska obsahu NO3 > 50 mg/l. Přívod vody do stávajícího vodojemu Doubrava bude gravitační pod tlakem věžového vodojemu Boháňka. Přivaděč bude DN 50 v délce cca 2,85 km. Zároveň bude provedena rekonstrukce VDJ Doubrava. Předpokládaný termín realizace je r. 2021.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doubrava - - - 0 0 0 43

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Doubrava - - - 0 0 0 43

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 1,38 2,75 4,13
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Doubrava není vytvořen soustavný systém likvidace odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v septicích s přepadem a žumpách s atestem nebo v domovních mikročistírnách.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do doby realizace splaškové kanalizace navrhujeme ponechat dosavadní systém odstraňování odpadních vod v místní části Doubrava. U jednotlivých nemovitostí budou instalovány převážně DČOV. Obsah jímek u stávajících nemovitostí bude vyvážen na čistírnu odpadních vod Hořice. V roce 2030 má město Hořice v plánu vybudovat splaškovou gravitační kanalizaci v délce cca 1,93km s napojením na stávající kanalizaci Hořice včetně výtlaku a čerpací stanice a likvidace odpadních vod bude probíhat na ČOV Hořice.
Termín a rozsah projektu bude záležet na finančních možnostech města nebo na případné dotaci. V současné době na tento záměr není zpracovaná projektová dokumentace. Rozsah záměru a případné řešeni bude upřesněno technicko-ekonomickým posouzením.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Doubrava 6 446,0 9 188,0 15 634,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Doubrava - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva