Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libonice - CZ052.3604.5204.045217 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořice

Číslo obce PRVKUK 45217
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.045217
Kód obce 572926
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.045217.01 Libonice 04521 45217

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Libonice jsou místní část města Hořice, která na město Hořice přímo navazuje, je oddělena pouze komunikací. V této části žije cca 253 trvale bydlících obyvatel.  
V budoucnu se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Podklady Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s.
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu vč. objektů na síti
Informace města Hořice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libonice Trvale bydlící - - - 253 262 262 262
Přechodně bydlící - - - 11 11 11 11
Celkem - - - 264 273 273 273

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hořice 9053 8885 8805 8733 8664 8625 8583 8601 8637 8621 8533 8439 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libonice - - - 253 262 262 262

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 33 33 34 34
Maximální potřeba vody m3/den - - - 43 43 44 44
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 33,00 33,39 33,78 34,17
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 28,04 28,37 28,71 29,04
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 21,20 21,45 21,70 21,95
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,84 6,92 7,00 7,08
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,96 5,02 5,08 5,14

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město Hořice má vybudovaný vlastní veřejný vodovod. Vodovod Hořice tvoří převážnou část skupinového vodovodu Hořice, na nějž jsou napojeny obce Hořice, Libonice, Březovice, Holovousy, Chodovice, Chloumky.

 

Pro zásobování vodovodu slouží v současné době dvě oblasti zdrojů podzemní vody. Jsou to prameniště Březovice a prameniště Libonice. V obou případech se jedná o jímání podzemní vody s vysokým obsahem železa a proto je v obou uvedených lokalitách voda upravována a hygienicky zabezpečována.

Využívány jsou zdroje vrt B2 vydatnosti 21,5 l/s a vrt B2a vydatnosti 8,5 l/s a B3 s vydatností 5 l/s.

 

V Libonicích se nacházejí dva zdroje vrt L2 vydatnosti 15 l/s a vrt HV1 také vydatnosti 15 l/s.

Vodovodní síť je provozována ve třech tlakových pásmech, přičemž nejrozsáhlejší je dolní tlakové pásmo. Je řízeno hladinou ve vodojemu Gothard o obsahu 2 x 400 m3 s kótou dna 350,52 m n. m., který je zásobován vodou z úpravny Březovice. Na výtlačném řadu z úpravny vody Březovice je připojena lokalita Březovice se samostatným vodojemem Březovice (30m3).

 

Z úpravny vody Libonice je voda čerpána do vodojemu Villa Anna I. o kubatuře 330 m3 na kótě maximální hladiny 361,10 m n.m. Z něj je voda čerpána do vodojemu U křížku o obsahu 60 m3 na kótě minimální hladiny 391,10 m n. m. z nějž je zásobena severní část Hořic. Dále je z vodojemu Villa Anna I. přepouštěna do vodojemu Villa Anna II. o kubatuře 1600 m3 na kótách hladin 349,65 / 354,47 m n. m. Toto nejnižší tlakové pásmo je na úrovni tlakového pásma z vodojemu Gotthard, ze kterého je zásobena jižní část Hořic.

 

Z úpravny vody Březovice je voda čerpána do vodojemu Gothart výtlakem o profilu DN 200. Výtlak z úpravny Libonice do vodojemu Villa Anna I. má profil DN 225. Hlavní zásobovací řady z vodojemů byly 2 x DN 200 z Gothardu a DN 150 z Villy Anny I. Z tohoto vodojemu vede ještě výtlak do vodojemu Holovousy pro zásobování Holovous. Oba vodojemy dolního tlakového pásma jsou propojeny řadem DN 300 dokončeným v roce 1995. Distribuční síť je převážně z litinových trub hrdlových o profilech DN 150, DN 125, DN 100, DN 80 a DN 50. V posledních letech byly některé řady rekonstruovány a bylo použito trub z PVC.

Do roku 2020 byla dokončena rekonstrukce ÚV Libonice na ÚV Březovice, od ledna 2020 probíhá 6 měsíční zkušební doba. Od 90. let se v obci nacházejí také dva další zdroje a to B4 a B5, tyto vrty nikdy nebyly legalizovány, ale v případě potřeby mohou vrty sloužit jako záložní. S jejich napojením se do budoucna zatím nepočítá.Vodovod je v majetku a správě Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Do roku 2020 byla dokončena rekonstrukce ÚV Libonice na ÚV Březovice, od ledna 2020 probíhá 6 měsíční zkušební doba.V budoucí době bude na vodovodu prováděna běžná údržba a další větší rozvoj se nepředpokládá

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovod Hořice je zásoben z více zdrojů přes dvě nezávislé úpravny je možno při vyřazení jednoho zdroje či prameniště zásobovat obyvatele vodou z druhého. Zdroje B4 a B5 nebyly legalizovány, ale v případě potřeby mohou vrty sloužit jako záložní. Při vyřazení celého vodovodu bude město zásobeno pomocí cisteren. Při dlouhodobém výpadku je možno pustit do vodovodu vodu užitkovou a doplnit tím zásobování vodou pitnou pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libonice - - - 214 219 219 219

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libonice - - - 214 219 219 219

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,27 21,27 21,27 21,27
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 5,85 5,85 5,85 5,85
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Město Hořice má vybudován systém jednotné kanalizace zakončený čistírnou odpadních vod, kam jsou odváděny i odpadní vody z části Libonic. Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácností jsou spolu se srážkovými vodami gravitačně odváděny jednotnou (veřejnou) stokovou sítí na komunální čistírnu odpadních vod. Z lokality Libonice jsou odpadní vody do stokové sítě přečerpávány.
Větší část města odvodňuje kmenový sběrač „A“ vybudovaný v roce 1929, který vede k čistírně odpadních vod. Sběrač je veden přes náměstí a Husovou ulicí. Je to vejčitá stoka o profilu 800/1200 prodloužena profilem DN 1800. Postupně jak se rozšiřovala zástavba města, byla budována i další stoková síť. Další hlavní stoka vedla z Palackého náměstí, její profil se postupně zvětšoval až na DN 1500 a byla vyústěna v Libonicích do místní vodoteče, kam byly také vyústěny místní stoky.
Čistírna odpadních vod pro až 16700 obyvatel je dimenzována na Qpům = 4 500 m3/den a BSK5 = 1 000 kg/den.
Aby na čistírnu přitékalo co nejvíce splašků, byla provedena řada významných staveb na stokové síti. Platí to zejména o stoce „C“, která odvádí na čistírnu splašky z oblasti kolem Palackého náměstí v severozápadní části města. Původní stoka vedoucí do Libonic slouží teď jako odlehčovací stoka přívalových dešťových vod. Nová odlehčovací komora byla postavena pod Havlíčkovou ulicí na okraji autobusového nádraží.
Další významnou stavbou je čerpací stanice splašků v Libonicích. Zde soustředěné odpadní vody z Libonic a z Předního Hrachovce přečerpává do stoky „C“ výtlačným potrubím DN 200 o délce 520 m. Je dimenzována na množství 32 l/s. Součástí čerpací stanice je i odlehčení dešťových přívalových vod do Libonického potoka.
Poměrně důležitá stoka vede také ze sídliště a zástavby v prostoru ZEZ a školního statku. Nad garážemi u ZEZ je u ní odlehčovací komora a splašky jsou vedeny stokou nad nádražím do kmenové stoky.
Přestože byly v Hořicích vybudovány nové kanalizační sběrače, není tento systém schopen odvádět bezproblémově dešťové vody ze stávající i navržené zástavby v celé východní části města (nedostatečná kapacita některých sběračů bez možnosti jejich odlehčení). Za stávajícího stavu nelze již v této oblasti připojovat odvodnění dalších ploch.  Kanalizace a čistírna odpadních vod jsou v majetku a správě Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do budoucna navrhujeme ponechat dosavadní stav likvidace odpadních vod. Ve výhledu bude na kanalizaci prováděna běžná údržba a další větší rozvoj se nepředpokládá.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libonice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libonice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva