Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hořice - CZ052.3604.5204.410241 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořice

Číslo obce PRVKUK 410241
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.410241
Kód obce 572926
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.410241.01 Hořice 41024 410241

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Hořice leží v jihozápadní části bývalého okresu Jičín, zhruba 20 km od Jičína v nadmořských výškách 295 – 390 m n. m. Město má 8 306 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nachází 145 objektů určených pro rekreaci.

Svou velikostí, možností pracovních příležitostí i občanskou vybaveností jsou Hořice centrem východní části

 

Jičínského Okresu. Jižní část zájmového území je převážně rovinná – intenzivně zemědělsky využívaná. Severní část za zalesněným hřebenem Chlumu má již charakter podhorské krajiny s větším podílem zalesnění. V nejbližším okolí jsou předpoklady k realizaci denní i víkendové rekreace, která je využívána především obyvateli Hradce Králové.

 

Území sídelního útvaru Hořice v Podkrkonoší náleží do povodí toků – Chlumský potok a jeho přítoky Libonický potok a Chvalinský potok a toku Bystřice. Vodní toky jsou chápány jako významný krajinotvorný prvek a nejsou proto na nich navrhovány žádné technické zásahy.

 

Po severním okraji sídelního útvaru prochází hranice chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod – Východočeská křída. Ve výhledu se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel města.

 

Podklady:

Podklady Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s.

Formuláře VUME-VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu vč. objektů na síti

Informace města Hořice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořice Trvale bydlící - - - 8 053 8 288 8 300 8 400
Přechodně bydlící - - - 435 435 435 435
Celkem - - - 8 488 8 723 8 735 8 835

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hořice 9053 8885 8805 8733 8664 8625 8583 8601 8637 8621 8533 8439 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořice - - - 8 053 8 288 8 300 8 400

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 1 067 1 082 1 097 1 112
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 387 1 406 1 425 1 444
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1 067,13 1 082,18 1 097,22 1 112,27
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 906,57 919,21 931,85 944,49
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 685,45 695,20 704,95 714,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 221,12 224,01 226,90 229,79
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 160,56 159,68 158,80 157,92

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město Hořice má vybudovaný vlastní veřejný vodovod. Vodovod Hořice tvoří převážnou část skupinového vodovodu Hořice, na nějž jsou napojeny obce Hořice, Libonice, Březovice, Holovousy, Chodovice a Chloumky.

 

Pro zásobování vodovodu slouží v současné době dvě oblasti zdrojů podzemní vody. Jsou to prameniště Březovice a prameniště Libonice. V obou případech se jedná o jímání podzemní vody s vysokým obsahem železa a proto je v obou uvedených lokalitách voda upravována a hygienicky zabezpečována na úpravnách vody Březovice (30 l/s) a Libonice (15l/s).

 

V Březovicích jsou tři vrty o celkové vydatnosti 30 l/s. Využívány jsou zdroje vrt B2 vydatnosti 8,5 l/s a vrt B2a vydatnosti 21,5 l/s a B3 s vydatností 5 l/s.

 

V Libonicích se nacházejí dva zdroje vrt L2 vydatnosti 15 l/s a vrt HV1 také vydatnosti 15 l/s.

Vodovodní síť je provozována ve třech tlakových pásmech, přičemž nejrozsáhlejší je dolní tlakové pásmo. Je řízeno hladinou ve vodojemu Gothard o obsahu 2 x 400 m3 s kótou dna 350,52 m n. m, který je zásobován vodou z úpravny Březovice. Ná výtlačném řadu z úpravny vody Březovice je připojena lokalita Březovice se samostatným vodojemem Březovice (30m3).

 

Z úpravny vody Libonice je voda čerpána do vodojemu Villa Anna I. o kubatuře 330 m3 na kótě maximální hladiny 361,10 m n. m. Z něj je voda čerpána do vodojemu U křížku o obsahu 60 m3 na kótě minimální hladiny 391,10 m n.m. z nějž je zásobena severní část Hořic. Dále je z vodojemu Villa Anna I. přepouštěna do vodojemu Villa Anna II. o kubatuře 1600 m3 na kótách hladin 349,65 / 354,47 m n.m. Toto nejnižší tlakové pásmo je na úrovni tlakového pásma z vodojemu Gotthard, ze kterého je zásobena jižní část Hořic. Do roku 2020 byla dokončena rekonstrukce ÚV Libonice. V Hořicích se nachází VDJ U Kapličky 500 m3.

 

Z úpravny vody Březovice je voda čerpána do vodojemu Gothart (800 m3) výtlakem o profilu DN 200. Výtlak z úpravny Libonice do vodojemu Villa Anna I. má profil DN 225. Hlavní zásobovací řady z vodojemů byly 2 x DN 200 z Gothardu a DN 150 z Villy Anny I. Z tohoto vodojemu vede ještě výtlak do vodojemu Holovousy pro zásobování Holovous. Oba

vodojemy dolního tlakového pásma jsou propojeny řadem DN 300 dokončeným v roce 1995. Distribuční síť je převážně z litinových trub hrdlových o profilech DN 150, DN 125, DN 100, DN 80 a DN 50. V posledních letech byly některé řady rekonstruovány a bylo použito trub z PVC.

Do roku 2020 byla dokončena rekonstrukce ÚV Libonice a ÚV Březovice, od ledna 2020 probíhá 6 měsíční zkušební doba. Od 90. let se v obci nacházejí také dva další zdroje a to B4 a B5, tyto vrty nikdy nebyly legalizovány, ale v případě potřeby mohou vrty sloužit jako záložní. S jejich napojením se do budoucna zatím nepočítá.

Vodovod je v majetku a správě Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín.

 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Výhledově bude na vodovodu prováděna běžná údržba, výměna profilů menších než DN 80 za nové, výměna starých litinových řadů (zanesených železem) a dle potřeby budou napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů.

Výhledově bude řešena výstavby vodovodu DN 100 v ulici Šalounova, kde dojde k rozšíření území pro výstavbu nemovitostí v délce cca 1,85 km. Rozsah záměru je dle územně analitických podkladů města a schválené studie. Realizace již byla zahájena a postupně se bude celá lokalita realizovat a dokončena bude zhruba v roce 2028. Termín a rozsah projektu bude záležet na finančních možnostech města nebo na případné dotaci.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovod Hořice je zásoben z více zdrojů přes dvě nezávislé úpravny je možno při vyřazení jednoho zdroje či prameniště zásobovat obyvatele vodou z druhého. Při vyřazení celého vodovodu bude město zásobeno pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořice - - - 7 867 8 102 8 114 8 274

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořice - - - 7 867 8 102 8 114 8 274

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 687,65 699,18 710,72 722,25
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 189,31 192,49 195,66 198,84
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Město Hořice má vybudován systém jednotné kanalizace, pouze v lokalitách s novou zástavbou je oddílná kanalizační sít. Prakticky veškeré odpadní vody z výrobní činnosti, městské vybavenosti (služeb) a domácností, včetně srážkových vod, jsou gravitačně odváděny na městskou čistírnou odpadních vod (kapacita 17.000 EO, BSK 1.000 kg/den, Qd 4000 m3/den), z lokality Libonice jsou odpadní vody do stokové sítě přečerpávány. Na stokové síti jsou odlehčovací komory (dešťové oddělovače), které umožňují odlehčení nadměrných průtoků do recipientů. Vyčištěné odpadní vody odtékají do Chvalinského potoka.
 
Nejstarší část kanalizace, hlavní kmenová stoka „A“ byla vybudována v roce 1929. Stoka vede přes náměstí J. z Poděbrad, ulicemi Husova a Havlíčkova k ČOV. Je to vejčitá stoka o profilu 800/1200 prodloužena profilem DN 1800.
  
Postupně byla budována i další stoková síť. Další hlavní stoka vedla z Palackého náměstí, její profil se postupně zvětšoval až na DN 1500 a byla vyústěna v Libonicích do místní vodoteče. V roce 1993 byla pak dokončena další kmenová stoka „C“ (od Libonic), která odvádí na čistírnu splašky z oblasti kolem Palackého náměstí v severozápadní části města. Původní stoka vedoucí do Libonic slouží teď jako odlehčovací stoka přívalových dešťových vod. Nová odlehčovací komora byla postavena pod Havlíčkovou ulicí na okraji autobusového nádraží. Další stavbou je čerpací stanice splašků v Libonicích. Zde soustředěné odpadní vody z Libonic a z Předního Hrachovce přečerpává do stoky „C“ výtlačným potrubím DN 200 o délce 520 m. Je dimenzována na množství 32 l/s. Součástí čerpací stanice je i odlehčení dešťových přívalových vod do Libonického potoka.
 
Poměrně důležitá stoka vede také ze sídliště a zástavby v prostoru ZEZ a školního statku. Nad garážemi u ZEZ je na ní odlehčovací komora a splašky jsou vedeny stokou nad nádražím do kmenové stokyKanalizace a čistírna odpadních vod jsou v majetku a správě Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do budoucna je třeba postupně připojit nové lokality navržené k zástavbě a pak podle finančních možností provozovatele a města pokračovat v rekonstrukci nevyhovujících úseků dnešních stok. V nejbližších letech proběhne rekonstrukce čistírny odpadních vod.
 
Výhledově bude řešena výstavby gravitační splaškové kanalizace DN 300 v ulici Šalounova, kde dojde k rozšíření území pro výstavbu nemovitostí v délce cca 1,4 km a realizace bude provedena v roce 2028. Termín a rozsah projektu bude záležet na finančních možnostech města nebo na případné dotaci.
 
V lokalitě Dachovy do doby realizace splaškové kanalizace navrhujeme ponechat dosavadní systém odstraňování odpadních vod. U jednotlivých nemovitostí budou instalovány převážně DČOV. Obsah jímek u stávajících nemovitostí bude vyvážen na čistírnu odpadních vod Hořice. V roce 2030 má město Hořice v plánu vybudovat splaškovou gravitační kanalizaci v délce cca 1,8km s napojením na stávající kanalizaci Hořice včetně výtlaku a čerpací stanice a likvidace odpadních vod bude probíhat na ČOV Hořice.
Termín a rozsah projektu bude záležet na finančních možnostech města nebo na případné dotaci. V současné době na tento záměr není zpracovaná projektová dokumentace. Rozsah záměru a případné řešeni bude upřesněno technicko-ekonomickým posouzením.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hořice 6 642,0 7 849,0 14 491,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hořice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva