Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Černůtky - CZ052.3604.5204.028894 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jeřice

Číslo obce PRVKUK 28894
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.028894
Kód obce 572993
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.028894.01 Dolní Černůtky 02889 28894

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dolní Černůtky je místní částí obce Jeřice. Leží 2 km jižně v nadmořských výškách 270 – 281 m n.m. Obec má 95 trvale bydlících obyvatel ve 37 domech vedených pro trvalé bydlení. Severovýchodně od obce protéká říčka Bystřice. Zároveň zde probíhá odpad od náhonu Černůteckého mlýna.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Dolní Černůtky - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Černůtky Trvale bydlící - - - 95 95 100 105
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 95 95 100 105

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jeřice 398 405 407 397 401 399 388 405 389 388 400 409 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Černůtky - - - 40 45 74 79

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 5 7 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 6 8 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,00 5,30 6,60 7,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,00 5,30 6,60 7,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Dolní Černůtky je vybudován svépomocí občanů místní vodovod. Tento vodovod je zásobován ze zdroje na pokraji obce, odkud je voda čerpána do vodojemu. Vodojem je umístěný u silnice na Horní Černůtky. Trasa vodovodu vede přes pozemky určené k zástavbě. Další rozvod po obci je veden převážně po soukromích pozemcích nejkratším směrem k jednotlivým odběratelům. Vlastní rozvod vody byl prováděn v poválečných letech a je ze skleněných trub. O kvalitě vody a vydatnosti zdroje nejsou k dispozici podrobnější informace. Technické parametry tohoto vodovodu nesplňují předpisy pro veřejné vodovody a proto není s jeho využitím pro novou zástavbu počítáno. Na vodovod je napojeno 50% občanů.
Ostatní obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Je navrženo vybudování nového vodovodu napojeného na skupinový vodovod Boháňka přes obec Třebovětice. Tlakové pásmo je vzhledem ke nadmořské výšce shodné s Jeřicemi. Připojení na skupinový vodovod Boháňka je podmíněno zvětšením stávající akumulace vodojemu v k.ú. Třebovětice (160m3) o další akumulaci 100m3. O připojení má zájem také obec Rašín.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku pitné vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí s domovními studnami bude možné vodu z nich používat jako užitkovou a zásobování doplnit vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Černůtky - - - 69 69 74 79

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Černůtky - - - 0 0 74 79

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,81 7,14 7,48 7,81
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,20 0,22 0,24 0,26
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,27 0,27 0,27 0,27
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,02 0,02 0,02 0,02

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace, která odvádí vody do opuštěného mlýnského náhonu. Odtud je vedena dále do říčky Bystřice. Odpadní vody jsou v obci likvidovány individuálně pomocí žump a septiků s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude v obci vedle dešťové kanalizace vybudována i kanalizace splašková, jejíž vody budou přečerpávány na ČOV Jeřice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Černůtky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Černůtky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva