Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jeřice - CZ052.3604.5204.058513 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jeřice

Číslo obce PRVKUK 58513
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.058513
Kód obce 572993
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.058513.01 Jeřice 05851 58513

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Jeřice leží na jihovýchodní hranici bývalého okresu Jičín 4 km jihovýchodně od města Hořice v nadmořských výškách 276 – 290 m n.m. Obec má 310 trvale bydlících obyvatel v 108 domech vedených pro trvalé bydlení. Celou obcí protéká říčka Bystřice na níž je v obci vybudován pohybliví jez umožňující regulaci průtoků. Na území obce se nachází menší bezejmenný rybník v soukromém vlastnictví.
Územní plán předpokládá rozvoj obce v návrhovém období o cca 15 rodinných domků.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Jeřice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeřice Trvale bydlící - - - 310 310 315 320
Přechodně bydlící - - - 2 2 3 3
Celkem - - - 312 312 318 323

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jeřice 398 405 407 397 401 399 388 405 389 388 400 409 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeřice - - - 301 304 309 314

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 34 34 35 35
Maximální potřeba vody m3/den - - - 42 42 43 43
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 34,05 34,38 34,72 35,05
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 24,13 24,46 24,80 25,13
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 22,76 23,09 23,43 23,76
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,37 1,37 1,37 1,37
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 9,92 9,92 9,92 9,92

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Jeřice je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Boháňka. Vodovod je teoreticky rozdělen na dvě části.
U silnice na kraji obce je vodní zdroj pro pravobřežní část obce. Vodní zdroj Jeřice je tvořen vrtem o hloubce 20 m. Vydatnost nového vrtu byla udávána 0,5 – 1,5 l/s. V současné době je vydatnost snížena a pohybuje se v dolní polovině tohoto údaje. U zdroje je zřízena AT stanice, odebírající vodu přímo z vrtu. U vrtu není vybudován vodojem. Od AT stanice je proveden rozvod do části obce. Dle vyjádření provozovatele vodovodu je potrubí ve špatném stavu a je nutno počítat s jeho rekonstrukcí. Materiál potrubí je různý – azbestocementové, litinové i PVC trouby. V případě rekonstrukce vodovodu je nutno respektovat nově navržené území k zástavbě a provést rekonstruované potrubí již v nové trase. Ochranné pásmo vodní ho zdroje II. stupně se nachází v katastru obce. V tomto ochranném pásmu není možná výstavba.
 
Levobřežní část obce je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Boháňka prostřednictvím vodojemu o objemu 160 m3 na k.ú. Třebověstice.
Ve vodě se vyskytuje ve zvýšeném množství železo. Zdroj vody i vodojem se nacházejí na k.ú. Třebovětice, kde je zároveň zřízeno i ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně.
Na východním okraji obce je vybudována studna, která slouží jako občasný zdroj vody pro zemědělské družstvo. Tato studna není součástí veřejného vodovodu.
Vodovod je v majetku a správě společnosti VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro zajištění dostatečného množství vody pro navrhovanou výstavbu max. 25 rodinných domků je uvažováno napojení nově navrhované výstavby na skupinový vodovod Boháňka se zvětšením stávající akumulace o 100 m3. Toto řešení vyžaduje výstavbu vodojemu o objemu 100 m3 vedle stávajícího vodojemu na k.ú. Třebověstice. Zároveň bude nutné propojení tohoto vodovodu do pravobřežní části obce. Skupinový vodovod Boháňka (tudíž i Jeřice) bude napojen na vodovodní systém města Hořice a úpravnu vody v Březovicích. V úpravně vody Březovice bude zřízena čerpací stanice, která bude dopravovat vodu výtlačnm řadem DN 100 v délce 3785 m do akumulace stávajícího prameniště skupinového vodovodu Boháňka Na Bahnech. Ostatní vodovodní zásobovací systém skupinového vodovodu Boháňka zásobující lokality Boháňka, Chloumek, Jeřice, Třebovětice a Cerekvice nad Bystřicí zůstane zachován.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že zdroje pitné vody vodovodu Boháňka jsou dostatečně kapacitní, je možno při technologickém selhání jednoho či více zdrojů zásobovat obyvatele ze zbývajících zdrojů. Vzhledem k tomu že se ale všechny zdroje nacházejí ve společném prameništi, bude při problémech s vodou vyřazeno celé prameniště. Při vyřazení celého vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.
Při vyřazení zdroje pro pravobřežní část budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.
Při nouzovém zásobování není možné počítat s propojením obou systémů.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeřice - - - 246 246 251 256

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jeřice - - - 246 246 251 256

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 20,84 21,17 21,51 21,84
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,66 7,78 7,91 8,03
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci byla vybudována oddílná splašková kanalizace zakončená mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod STAINLESS CLEANER SC 400. Povolení k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu a ČOV Jeřice vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 29.11.2006. Na kanalizaci a ČOV je napojena většina obyvatel.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba. Na čistírnu bude výhledově napojena i obec Dolní Černůtky.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jeřice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jeřice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva