Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jičíněves - CZ052.3604.5207.059641 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jičíněves

Číslo obce PRVKUK 59641
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.059641
Kód obce 573001
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.059641.01 Jičíněves 05964 59641

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Jičíněves leží ve střední části bývalého okresu Jičín cca 6 km jižně od města Jičín v nadmořských výškách 246 – 268 m n.m. Obec má 370 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nachází 13 objektů určených pro individuální rekreaci 40 obyvatel. Obcí protéká místní vodoteč, která napájí Zámecký rybník položený na východním okraji obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace rozvoje kanalizace
Situace rozvoje vodovodu
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jičíněves Trvale bydlící - - - 370 380 390 400
Přechodně bydlící - - - 45 50 55 60
Celkem - - - 415 430 445 460

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jičíněves 562 590 599 585 570 573 568 594 586 593 595 613 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jičíněves - - - 355 370 385 400

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 36 37 39 40
Maximální potřeba vody m3/den - - - 53 56 58 60
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 35,50 37,00 38,50 40,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 35,50 37,00 38,50 40,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovodní síť v obci Jičíněves byla připojena na skupinový vodovod Jičín vybudováním 3,4 km dlouhého přiváděcího řadu z obce Nemyčeves do stávajícího vodojemu Jičíněves o objemu 60 m3 na kótě dna 276,50 m n.m. Nevyhovující studna byla vyřazena z provozu.  
 
Z vodojemu je voda rozvedena gravitačně po obci pomocí vodovodních řadů. Rozvodné řady jsou z materiálů kov – 1,3 km a plasty 2,3 km. Na vodovod je napojeno 344 obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k špatné kvalitě a malé kapacitě zdroje vody byl vodovod Jičíněves napojen na skupinový vodovod Jičín přívodním řadem vedoucím přes obce Nemyčeves a Vitiněves.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve zdroji bude obec zásobeno pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů vlastnících domovní studny s nevyhovující kvalitou bude tato použita jako voda užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jičíněves - - - 0 0 385 400

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jičíněves - - - 0 0 0 400

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 35,50 37,00 38,50 40,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 21,30 22,20 23,10 24,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době je v obci Jičíněves vybudována pouze jednotná kanalizace, do které jsou zaústěny přepady ze septiků. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků s přepadem. Celá kanalizace je svedena do jednoho místa pod obec z výústě - délka cca 2,3km.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Obec uvažuje o výstavbě jednotné a splaškové kanalizace s ČOV, kdy realizace bude záležet na dotačních podmínkách a finanční kondici obce. Do té doby bude kanalizace řešena individuálně - DČOV, septiky a zemní filtry, bezodtoké jímky.
Obec má hotovou projektovou dokumentaci a stavební povolení na jednotnou a splaškovou kanalizaci s ČOV. Nová ČOV je navržena pro připojení 400 EO. Na ČOV budou odpadní vody přitékat jednotnou kanalizací do čerpací stanice ČS umístěné v areálu ČOV. Čerpadla budou odpadní
vody čerpat do technologie ČOV v množství od 3,5 l/s (při prázdné čerpací jímce. Zbývající přitékající odpadní vody budou odlehčovány přepadem z ČS do havarijního obtoku ČOV (který bude sloužit jako havarijní přepad ČS a jako odlehčovací potrubí z ČS). Tento havarijní obtok ČOV bude následně přivádět tyto vody do odtoku vyčištěné vody z ČOV a do výústního objektu na levém břehu Mlýnského potoka.
Kanalizační řady navržené v rámci této akce podchycují též stávající řady jednotné kanalizace v Jičíněvsi.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jičíněves 0,0 18 275,0 18 275,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jičíněves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva