Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Žitětín - CZ052.3604.5207.059668 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jičíněves

Číslo obce PRVKUK 59668
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.059668
Kód obce 573001
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.059668.01 Žitětín 05966 59668

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Žitětín je místní část obce Jičíněves. Leží necelé 2 km jižně v nadmořských výškách 238 – 248 m n.m. Obec má 60 trvale bydlících obyvatel ve 20 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 21 objektů určených pro individuální rekreaci cca 60 obyvatel. Celou obcí protéká místní vodoteč.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace rozvoje kanalizace
Situace rozvoje vodovodu
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žitětín Trvale bydlící - - - 60 65 70 75
Přechodně bydlící - - - 60 65 70 75
Celkem - - - 120 130 140 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jičíněves 562 590 599 585 570 573 568 594 586 593 595 613 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žitětín - - - 0 0 0 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 5 10 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 8 15 23
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 5,00 10,00 15,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 5,00 10,00 15,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci není vybudován žádný vodovodní systém. Obyvatelé jsou zásobeni individuelně, pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V Obci Žitětín bude vybudována nová vodovodní síť, která bude napojena severně od Obce Labouň na plánovanou vodovodní síť v této Obci. Celková délka nově navrhovaných vodovodních řadů v Obci Žitětín činí cca 2,1 km. Kapacita zdroje vody, ze kterého bude Obec Žitětín zásobována pitnou vodou, je dostatečná pro zásobení všech objektů v této Obci. Předpokládá se, že vlastníkem i provozovatelem nově navrhované vodovodní sítě bude Obec Jičíněves.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních budou obyvatelé pitnou vodou zásobováni pomocí vody balené nebo cisteren. Při špatné kvalitě vody ve studních bude tato používána jen jako voda užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žitětín - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Žitětín - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,00 13,00 14,00 15,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,20 7,80 8,40 9,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době není v obci Žitětín vybudován žádný kanalizační systém. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V celém následném období bude v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod pomocí žump a septiků. U nové výstavby bude vybudována domovní čistírna odpadních vod nebo bezodtoková jímka.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žitětín 9 000,0 0,0 9 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Žitětín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva