Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Labouň - CZ052.3604.5207.078816 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jičíněves

Číslo obce PRVKUK 78816
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.078816
Kód obce 573001
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.078816.01 Labouň 07881 78816

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Labouň je místní část obce Jičíněves. Leží 2,5 km jihozápadně v nadmořských výškách 246 – 259 m n.m. Obec má 54 trvale bydlících obyvatel ve 19 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 16 objektů určených pro individuální rekreaci cca 45 obyvatel. Celou obcí protéká místní vodoteč.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace rozvoje kanalizace
Situace rozvoje vodovodu
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Labouň Trvale bydlící - - - 55 60 65 70
Přechodně bydlící - - - 45 50 55 60
Celkem - - - 100 110 120 130

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jičíněves 562 590 599 585 570 573 568 594 586 593 595 613 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Labouň - - - 0 0 120 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 4 9 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 7 13 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 4,33 8,67 13,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 4,33 8,67 13,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci není vybudován žádný vodovodní systém. Obyvatelé jsou zásobeni individuelně, pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V Obci Labouň bude vybudována nová vodovodní síť, která bude napojena jižně od lokality Štěkov na plánovanou vodovodní síť v Obci Bartoušov (vč. lokality Štěkov). Celková délka nově navrhovaných vodovodních řadů v Obci Labouň činí cca 2,4 km.  Kapacita zdroje vody, ze kterého bude Obec Labouň zásobována pitnou vodou, je dostatečná pro zásobení všech objektů v této Obci. Předpokládá se, že vlastníkem i provozovatelem nově navrhované vodovodní sítě bude Obec Jičíněves. Z obce bude dále vodovod pokračovat do místní části Žitětín.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních budou obyvatelé pitnou vodou zásobováni pomocí vody balené nebo cisteren. Při špatné kvalitě vody ve studních bude tato používána jen jako voda užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Labouň - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Labouň - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 10,00 11,00 12,00 13,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,00 6,60 7,20 7,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době není v obci Labouň vybudován žádný kanalizační systém. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V celém následném období bude v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod pomocí žump a septiků. U nové výstavby bude vybudována domovní čistírna odpadních vod nebo bezodtoková jímka, septik, zemní filtr.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Labouň 10 000,0 0,0 10 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Labouň - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva