Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kněžnice - CZ052.3604.5207.067083 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kněžnice

Číslo obce PRVKUK 67083
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.067083
Kód obce 573043
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.067083.01 Kněžnice 06708 67083

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kněžnice leží v severní části bývalého okresu Jičín cca 7 km severně od města Jičín v nadmořských výškách 342 – 380 m n.m. Obec má 227 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nacházejí objekty určené k individuální rekreaci 9 obyvatel. Severní části obce protéká potok Libuňka. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Kněžnice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kněžnice Trvale bydlící - - - 227 227 230 230
Přechodně bydlící - - - 9 9 9 9
Celkem - - - 236 236 239 239

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kněžnice 262 257 263 265 271 271 254 260 265 275 272 271 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kněžnice - - - 227 227 227 230

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 26 27 27 27
Maximální potřeba vody m3/den - - - 60 60 60 60
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 26,40 26,60 26,80 27,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,40 25,60 25,80 26,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 16,10 16,27 16,43 16,60
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 9,32 9,35 9,37 9,40
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,00 1,00 1,00 1,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Kněžnice má vybudován vlastní veřejný vodovod, který je propojen s vodovodem Libuň. Zdrojem vody pro vodovod je nový vrt LJ-2 (Jivany) a vrt o vydatnosti 2 l/s (Kněžnice). Ze zdroje je voda čerpána výtlačným řadem, pomocí čerpací stanice u zdroje, do vodojemu umístněného severně nad spotřebištěm. Voda je akumulována ve vodojemu Kněžnice o objemu 2 x 50 m3. Z vodojemu je voda přivedena zásobním řadem DN 150 do obce. Po obci je voda rozvedena hlavním řadem DN 150 procházejícím přes celou obec a podružnými řady DN 100 a 80. Voda je v určitých poměrech namíchávána ze zdroje LJ-2 (Jivany) a vrtu (Kněžnice), aby byly zajištěny kvalitativní hodnoty přiváděné vody. Na systém veřejného vodovodu obce je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Vodovod je v majetku obce Kněžnice a ve správě společnosti STAVOKA Kosice.
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno MÚ Jičín, odborem ŽP pod jednacím číslem MuJc/2011/31382/ZP/Run.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a prováděna běžná údržba. Územní plán navrhuje prodloužení vodovodu Kněžnice do lokality Peklo (není zakresleno).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich využívána jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kněžnice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kněžnice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Kněžnice není vybudován žádný jednotný systém likvidace odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně pomocí čistících zařízení a bezodtokých jímek na vyvážení. U objektu mateřské školky se nachází malá čistírna odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V centrální části obce bude ve výhledu postupně realizována splašková kanalizace (prioritně gravitace s čerpacími stanicemi, v některých částech i tlaková splašková kanalizace), která bude splaškové vody z obce Kněžnice odvádět do kanalizace obce Libuň a na budoucí ČOV Libuň, kde budou čištěny. Individuální způsob likvidace odpadních vod bude ponechán pouze v okrajových, řídce zastavěných, částech obce, kde by napojení na centrální kanalizační systém bylo neúměrně nákladné. Odpadní vody budou do realizace splaškové kanalizace ideálně akumulovány v bezodtokých jímkách, které budou vyváženy. U novostaveb doporučujeme osazení individuálních čistících zařízení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kněžnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kněžnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva