Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kamenice - CZ052.3604.5207.068993 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Konecchlumí

Číslo obce PRVKUK 68993
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.068993
Kód obce 573051
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.068993.01 Kamenice 06899 68993

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kamenice je místní část obce Konecchlumí. Leží 1 km severně v nadmořských výškách 284 – 320 m n.m. Dále se v obci nachází 16 objektů určených pro individuální rekreaci cca 50 obyvatel. Obcí neprotéká žádná vodoteč. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚP 12/2002

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kamenice Trvale bydlící - - - 90 100 110 110
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 90 100 110 110

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Konecchlumí 375 377 380 392 388 387 379 382 387 388 404 407 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kamenice - - - 90 100 110 110

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 17 17 17 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 31 31 31 31
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 16,66 16,66 16,66 16,66
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,07 13,07 13,07 13,07
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 12,42 12,42 12,42 12,42
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,65 0,65 0,65 0,65
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,60 3,60 3,60 3,60

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Konecchlumí je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Jičín. Tento skupinový vodovod je propojen na přivaděč Kamensko – Jičín DN 250. V Mlázovicích se nacházejí vrty ML1, ML2 a V5 a V5a. Celková vydatnost těchto zdrojů je 20 l/s. Ze zdrojů je voda čerpána do úpravny vody, odkud je voda dále čerpána do vodojemu Kamensko (200 + 250 m3, 354,50/358,50 m.n.m.). Dále je do VDJ Kamensko čerpána voda z ÚV Lázně Bělohrad (zdroje viz. Lázně Bělohrad).
Kamenice je napojena přímo z přivaděče DN 250 Kamensko - Jičín. Tlakově je ovlivňována vodojemem Kamensko. Na vodovod jsou v obci napojeni téměř všichni obyvatelé. Vodovod je v majetku obce Konecchlumí a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci je výhledově nutno postupně zrekonstruovat řady z důvodu životnosti, vybudovány v r. 1975. Dále bude na vodovodu prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí
vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.
 

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kamenice - - - 60 60 80 80

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kamenice - - - 0 0 80 80

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 8,63 9,27 9,91 10,55
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,40 5,80 6,20 6,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v Konecchlumí i Kamenici vybudována pouze jednotná kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v souladu s platnou legislativou. Kanalizace se průběžně doplňuje o nové úseky.
V místní části Kamenice je vybudována kanalizační stoka (DN 800) procházející zámeckým parkem, do níž jsou napojeny kanalizační stoky DN 300 jednotné kanalizace ze severovýchodní části zastavěného území, s vypouštěním předčištěných odpadních vod do potoku Bukovka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do doby, než bude vybudována nová oddílná kanalizační síť, se předpokládá individuální čištění v souladu s platnou legislativou.
Navrhuje se vybudovat oddílnou kanalizační síť v Konecchlumí s čištěním odpadních vod v navržené čistírně odpadních vod (ČOV) Konecchlumí. Místní část Kamenice se navrhuje řešit kanalizační sítí s přečerpáním odpadních vod do Konecchlumí. Délka kanalizační sítě DN250 bude cca 1.800 m, dvě přečerpávací stanice s výtlaky v délce cca 1.300 m.
 
Po vybudování oddílné splaškové kanalizace bude stávající jednotná kanalizace využívána
pouze jako srážková kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kamenice 0,0 12 489,0 12 489,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kamenice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva