Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kopidlno - CZ052.3604.5207.069299 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kopidlno

Číslo obce PRVKUK 69299
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.069299
Kód obce 573060
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.069299.01 Kopidlno 06929 69299

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Kopidlno leží 15 km jihozápadně od Jičína v nadmořských výškách 220 – 240 m n.m. Ve východní části obce se nalézá Zámecký rybník ležícím na vodoteči Mrlina. Na západním okraji obce je dnes již neprovozovaný cukrovar v jehož areálu se nachází centrální ČOV.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Kanalizační řád
Situace kanalizace
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kopidlno Trvale bydlící - - - 1 831 1 866 1 900 1 900
Přechodně bydlící - - - 144 150 150 150
Celkem - - - 1 975 2 016 2 050 2 050

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kopidlno 2240 2172 2148 2134 2156 2115 2160 2150 2131 2080 2112 2112 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kopidlno - - - 1 826 1 836 1 850 1 850

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 128 135 141 148
Maximální potřeba vody m3/den - - - 153 161 170 178
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 100,61 100,41 100,20 100,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 70,00 73,33 76,67 80,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 45,14 48,42 51,71 55,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 24,86 24,91 24,95 25,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 30,61 27,07 23,54 20,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město Kopidlno má vybudován vlastní veřejný vodovod který je součástí skupinového vodovodu Kopidlno.

Jako zdroj pro skupinový vodovod Kopidlno se využívá pouze vrt RK-3 v k.ú. Rakov o celkové vydatnosti 8 l/s. Voda je čerpána výtlačným řadem do vodojemu Batín – 300 m3 a odtud je přivedena zásobním řadem do vodojemu Údrnice – 500 m3 a dále do vodojemu Kopidlno – 250 m3.

Do města je veden hlavní zásobní řad DN 150, který je veden až na náměstí. Ostatní řady jsou profilu DN 100, většinou DN 80. Vodovod je z roku 1965 a jeho celková délka činí 10 km. Na vodovod je připojeno1830 obyvatel.

Vodní zdroj, vodojem Údrnice, vodojem Batín a části přivaděče byly převedeny do majetku VOS (koupeno v roce 2017 od společnosti Kavalierlass a.s.) Vodovod je v majetku a správě společnosti VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vedle stávajících vrtů RK-3 se navrhuje vybudovat ještě jeden záložní vrt. Je navrženo připojení skupinového vodovodu Kopidlno na skupinový vodovod Sobotka se zdroji vody v lokalitě Střehom-Rašovec. Celková
délka navrženého vodovodu je 5 805,0 m. Nový vodovod bude napojen nan nově osazenou automatickou tlakovou stanici ve stávajícím vodojemu Staňkova Lhota (800m3). Odtud povede výtlačný/zásobní řad do navrženého vodojemu Čekan o objemu 300m3, dále z vodojemu Čekan je navržen zásobní/výtlačný řad do stávajícího vodojemu Rakov - Batín (300m3) a ve vodojemu Batín bude rovněž osazena automatická tlaková stanice.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Je vyřešeno propojením skupinových vodovodů Sobotka - Kopidlno.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kopidlno - - - 1 502 1 515 1 600 1 600

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kopidlno - - - 1 502 1 515 1 600 1 600

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 179,58 181,84 184,10 186,36
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 112,37 113,78 115,20 116,61
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 22,18 20,45 18,73 17,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Město Kopidlno má vybudován jednotný kanalizační systém. Dimenze potrubí je profilů 250 mm až 800 mm.  Délka stávající kanalizace je 11 km. Je na ni napojeno 1600 obyvatel. Výstavba byla zahájena v roce 1938. Byla zrealizována nová městská ČOV v investorstvím města Kopidlno (čerpací stanice odpadních vod jsou celkem 4 - 1původní a 3 nové). ČOV je navržena  mechanicko-biologická s kapacitou 2200 EO s nízkozátěžovou aktivací, nitrifikací a s chemickým srážením fosforu, odpad z ČOV v délce 556 m je zaústěn do řeky Mrliny.
Kanalizace je v majetku VOS a města Kopidlno a správě VOS a.s. Jičín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V následném období bude prováděna běžná údržba. Na kanalizační síti bude postupně realizováno oddělení dešťových vod, plochy další zástavby budou mít oddílnou kanalizaci.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kopidlno 23 063,0 0,0 23 063,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kopidlno - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva