Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mlýnec - CZ052.3604.5207.097373 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kopidlno

Číslo obce PRVKUK 97373
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.097373
Kód obce 573060
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.097373.01 Mlýnec 09737 97373

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Mlýnec je místní částí Kopidlna a leží 3,5 km jihozápadně. Nalézá se v nadmořské výšce 208 - 214 m n.m. Žije zde 78 trvale bydlících obyvatel v 28 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 33 objektů určených pro individuální rekreaci cca 99 obyvatel. Obcí protéká místní potok. Ve východní části obce se nachází rybník Zrcadlo. Západně 100 m od obce protéká řeka Mrlina.
V následném období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Zpracovaný projekt na HG průzkum
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlýnec Trvale bydlící - - - 75 75 75 75
Přechodně bydlící - - - 99 100 100 100
Celkem - - - 174 175 175 175

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Kopidlno 2240 2172 2148 2134 2156 2115 2160 2150 2131 2080 2112 2112 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlýnec - - - 0 0 80 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 3 5 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 4 8 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 2,67 5,33 8,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 2,67 5,33 8,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Mlýnec je řešena individuálním zásobováním vodou – domovními studnami. Tento způsob zásobování je nevyhovující jak s ohledem na nedostatečnou vydatnost studní v obdobích dlouhodobých srážkových deficitů projevujících se zejména v posledních letech, tak i s ohledem na kvalitu jímané podzemní vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Z důvodu potřeby občanů uvažuje město Kopidlno do budoucna o možnosti realizace stavby vodovodu. V roce 2019 bylo provedeno hydrogeologické posouzení na základě kterého byl proveden předběžný návrh lokalit potenciálně vhodných pro jímání podzemní vody v požadovaném množství. Výsledkem jsou dvě lokality pro vybudování vrtů hloubky 90 m, resp. 80 m pod terénem. Lokalita vrtu HVM-1 s možností umístění vodojemu doplněného automatickou tlakovou stanicí se předpokládá přednostně mimo intravilán na pozemku parc. č. 346/1, k.ú. Mlýnec u Kopidlna a v případě nízké vydatnosti také vrt HVM-2 bez vodojemu v intravilánu obce na pozemku parc. 387/2, k.ú. Mlýnec u Kopidlna.
Navrhuje se využití vytipovaných HG vrtů s následným povolením pro odběr podzemní vody (studny). U vodního zdroje bude umístěna ATS s akumulačním prostorem 50 m3. Dále se navrhuje realizace rozvodů vodovodních řadů po obci Mlýnec v předpokladu délky 2540m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo cisternou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlýnec - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlýnec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,94 9,95 9,96 9,97
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,22 6,23 6,23 6,24
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec není vybavena veřejnou kanalizací. Existuje však sběrný systém, který slouží k odvodu splaškových a dešťových vod. U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace, vod povrchových či podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci zůstane zachován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mlýnec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mlýnec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva