Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Tereziny Dary - CZ052.3604.5204.166553 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lískovice

Číslo obce PRVKUK 166553
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.166553
Kód obce 573086
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.166553.01 Tereziny Dary 16655 166553

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Tereziny Dary je místní částí obce Lískovice. Leží 1,5 km západně v nadmořských výškách 246 – 251 m n.m. Obec má 68 trvale bydlících obyvatel v 26 domech vedených k trvalému bydlení. Dále se v obci nachází 18 objektů určených pro individuální rekreaci cca 54 obyvatel. Severně nad obcí protéká Ohnišťanský potok. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Lískovice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tereziny Dary Trvale bydlící - - - 68 68 73 78
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 68 68 73 78

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lískovice 199 212 209 209 210 212 218 220 225 221 216 224 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tereziny Dary - - - 65 65 70 75

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 6 7 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 10 11 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,08 6,41 6,75 7,08
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,52 5,85 6,19 6,52
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,51 5,84 6,18 6,51
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,56 0,63 0,69 0,76

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V části obce Tereziny Dary je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Dobrá Voda. Zdrojem vody je vrt v Bílsku, který má vydatnost 3 l/s. Vzhledem k nedostatečné kapacitě zdroje je kapacita doplňována ze skupinového vodovodu Hořice. Voda je dopravována do vodojemu umístěném severně nad Bílskem o obsahu 50 m3, s kótami 322,50 / 320,30 m n.m. Z Bílska je voda dopravována přes obec Dobrá Voda gravitačně přes spotřebiště do vodojemu Lískovice. Tlakové pásmo je v obci Tereziny Dary udržováno přímo vodojemem Bílsko. Na vodovod je v současné době napojeno 54 obyvatel. Vodovod je v majetku obce Lískovice a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude na vodovodu prováděna běžná údržba a budou případně napojeny jednotlivé RD nebo objekty.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zdrojem vody bude vodovod dotován vodou ze skupinového vodovodu Hořice. Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tereziny Dary - - - 65 65 70 75

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tereziny Dary - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,28 6,61 6,95 7,28
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,14 0,16 0,17 0,18
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Tereziny Dary je v současné době jednotná kanalizační síť, která je z betonových trub DN 200 - 600 mm. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump, septiků nebo domovních čistíren odpadních vod, kde jsou přepady zaústěny do stávající jednotné kanalizace, která ústí na dvou místech severně od obce do blízké svodnice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod, tříkomorové septiky s filtrem nebo žumpy s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Tereziny Dary 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Tereziny Dary - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva