Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Polom - CZ052.3607.5213.081540 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Polom

Číslo obce PRVKUK 81540
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.081540
Kód obce 548723
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.081540.01 Polom 08154 81540

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Polom se nachází v jihovýchodní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou (na hranicích okresu Ústí nad Orlicí), při silnici III. třídy ze Sudslavy  na Proruby a Záměl a dále podél sítě místních komunikací, které v obci končí. Zástavba se nachází v nadmořské výšce cca 480,0 – 510,0 m n.m., na okraji rozsáhlého lesního komplexu.
Obec leží v koncové části povodí Lhotského potoka – levostranný přítok Prorubského potoka –  dílčí povodí 1-02-01-090,ovšem vlastní potok leží ve vzdálenosti cca 350 m SZ směrem.
 
Počet obyvatel celkem : 141
 
Zástavba je soustředěna kolem sítě místních komunikací (silnice III. třídy prochází po spodním okraji obce), jde o kombinaci RD a hospodářských usedlostí, ve velké míře využívaných i k rekreaci.
Obec má funkci převážně pro bydlení a rekreaci. PRVK počítá s nárůstem počtu obyvatel, připravuje se zástavba 14 RD v lokalitě "Na Dílkách" (v ÚPO rozvojová lokalita "Z3").
Polom leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Územní plán obce Polom (Ing. arch. Kramář, X/2012)
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polom Trvale bydlící - - - 141 140 150 160
Přechodně bydlící - - - 50 50 60 60
Celkem - - - 191 190 210 220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Polom 119 121 124 128 127 133 129 140 145 141 138 137 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polom - - - 120 132 142 152

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 18 19 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 20 23 25 28
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 16,15 17,59 19,02 20,46
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 15,28 16,64 17,99 19,35
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,66 14,87 16,09 17,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,61 1,75 1,90 2,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,86 0,86 0,86 0,86

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena z místního vodovodu, který je v jejím vlastnictví a který též sama provozuje.
Základ vodovodní sítě a rozvodných řadů byl vybudován cca v roce 1960, tudíž některé části sítě se blíží konce své fyzické životnosti.
 
Zdrojem vody pro vodovod je prameniště, umístěné v koncové části jedné větve potoka, kde jsou 2 studny spolu s jímacími zářezy, jímajími mělkou zvodeň a vrt VP-1. Průměrná kapacita prameniště je udávána 0,3 - 0,5 l/s. Vydatnost prameniště je závislá na dešťových srážkách a vydatnost vrtu VP-1 postupem času klesla až na téměř nevyužitelné množství.
Z prameniště se voda čerpá do úpravny vody v sousedství zemního vodojemu 45 m3 nad obcí (na kótě cca 535,0) a z něj je dopravována zásobním řadem do obce.
V sušších obdobích se projevuje malá kapacita původního zdroje.
Z toho důvodu byl v roce 2003 vybudován vrt VP-3, který má vydatnost cca 0,4 l/s, ale voda obsahuje železo a mangan v nadnormových hodnotách. Proto byla v roce 2014 vybudována u vodojemu úpravna vody, kde se Fe + Mn odstraňují. Výkon ÚV je 3 m3/hod.
V důsledku srážkového deficitu v posledních letech se vydatnost vrtu VP-3 projevila jako nedostatečná. Z těchto důvodů byly v roce 2017 vybudovány 2 nové posilující vrty. Vrt VP-4 (vydatnost 0,4 l/s), ze kterého je voda použitelná bez úpravy  a vrt VP-5 (vydatnost 0,9 l/s), voda z něj rovněž obsahuje železo a mangan v nadnormových hodnotách. Tuto vodu je nutné upravovat ve stávající úpravně vody.
Kvalita vody je po úpravě a hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
V současné době (2019) je dokončeno napojení nových vrtů VP-4 a VP-5. Vrty budou v brzké době zkolaudovány a poté z nich bude zahájen odběr vody.
 
Úprava vody
Úpravna vody je stávající a má dostatečný výkon pro zásobování obyvatel Polomu včetně výhledu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu. Nové vrty VP-3, VP-4 a VP-5 budou vystrojeny odpovídající čerpací technikou dle zpracované projektové dokumentace.
 
Vodojem
S ohledem na vyhovující stav vodojemu a dostatečnou zabezpečenost maximální denní potřeby nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav nevyhovujících nejstarších částí vodovodní sítě se nenavrhují žádné změny. Pro rozvojovou lokalitu Z3 budou vybudované samostatné rozvodné řady pro zásobení všech plánovaných RD vodou.
 
Po provedených úpravách je předpoklad, že vodovodní systém jako celek vyhoví i pro další výhled.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení obce je uvažován dovoz vody z vrtu HV-1 Přestavlky.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polom - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Polom - - - 0 0 80 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Polom je vybudováno několik částí dešťového odvodnění, vyústěných do povrchových vodotečí pod obcí. O kanalizaci nejsou bližší technické podklady.
Do tohoto systému povrchového odvodnění jsou zaústěny i odpadní vody z jednotlivých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků, odpady z ČOV), některé starší objekty mají jímky na vyvážení. Kanalizaci spravuje obec, majetkově není samostatně evidována.
Jedna z větví kanalizace je vedena přes stávající návesní rybníček, kde se voda přirozeným způsobem čistí (rybníček funguje jako dočišťovací nádrž).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK, vzhledem k velikosti lokality a konfiguraci terénu, navrhuje v  období do roku 2030 ponechání dnešního stavu.
V tomto období se doporučuje zpracovat pasport stávající kanalizace a podrobné zhodnocení jejího stavu (technický stav potrubí) tak, aby bylo možno zhodnotit podmínky pro její formální rekolaudaci na jednotnou kanalizaci. V rámci tohoto průzkumu i podrobněji zmapovat dnešní stav předčistících zařízení u jednotlivých producentů.
 
V návrhovém období bude zachován současný systém lokálního čištění u jednotlivých nemovitostí, přičemž bude maximální důraz kladen na účinnost předčistícího zařízení.
U rekonstruovaných objektů navrhujeme provedení revize a případné doplnění septiků o dočišťovací filtr, případně náhradu za lokální ČOV.
U novostaveb navrhujeme použít buď jímku na vyvážení, septik s filtrem nebo domovní ČOV.
V průběhu návrhového období bude v souladu s ÚPO vybudována pod obcí biologická dočišťovací nádrž, do které budou odvedeny obě hlavní větve kanalizace. Vyčištěné vody z této dočišťovací nádrže budou odvedeny do Lhoteckého potoka (vzdálenost cca 350 m).
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Polom 2 800,0 3 800,0 6 600,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Polom - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva