Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Nová Ves - CZ052.3604.5207.079308 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lázně Bělohrad

Číslo obce PRVKUK 79308
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.079308
Kód obce 573094
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2194
Lázně Bělohrad

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.079308.01 Horní Nová Ves 07930 79308

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Horní Nová Ves je část města Lázně Bělohrad v okrese Jičín. Nachází se na severu Lázní Bělohrad. Sídlem protéká potok Javorka. Město Lázně Bělohrad představuje sídlo tvořené 4 sídelními jednotkami vzájemně propojenými – Horní Nová Ves, Prostřední Nová Ves, Lázně bělohrad a Dolní Nová Ves. Tato sídla tvoří jeden ucelený celek protažený ve směru sever – jih podél toku Javorky a komunikace Hořice – Nová Paka.

Město Lázně Bělohrad se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů stanovených dle zák. č. 164/2001 (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Lázně Bělohrad I. a II. stupně. Město se dále nachází v CHOPAV Východočeská křída a PHO III. st – vodárenských odběrů – Cidlina.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Územní plán města Lázně Bělohrad

Informace města Lázně Bělohrad

Informace od provozovatele

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Nová Ves Trvale bydlící - - - 570 590 601 601
Přechodně bydlící - - - 134 134 134 134
Celkem - - - 704 724 735 735

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lázně Bělohrad 3727 3732 3740 3743 3750 3761 3728 3716 3685 3665 3658 3677 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Nová Ves - - - 500 500 529 529

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 72 74 75 77
Maximální potřeba vody m3/den - - - 105 107 109 111
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 72,33 73,73 75,13 76,53
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 52,70 53,72 54,74 55,76
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 38,09 38,83 39,56 40,30
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 14,52 14,80 15,08 15,36
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 19,64 20,02 20,40 20,78

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod Lázně Bělohrad je napojen na vodárenskou skupinu Lázně Bělohrad – Jičín. Vodovod Lázně Bělohrad je zásobován ze tří vrtů J1, J2 a ML-5. Vrty J-1 a J-2 o průměrné vydatnosti 30 l/s a vrt ML-5 Okrouhlík se nacházejí v prostoru lokality Jasan. Z vrtu ML-5 je voda upravována na úpravně vody o kapacitě 15 l/s. V úpravně probíhá odstranění agresivního CO2 a odželezování. Ze společné akumulace vody všech tří vrtů je část vody čerpána pro Lázně Bělohrad do vodojemu Horní Nová Ves („Lázně Bělohrad“) o obsahu 300 m3 (dno 344,75/ hl. 348,75 m n.m.), část vody čerpány pro Jičín do vodojemu Kamensko a část pro Lány do vodojemu Lány. Celkové množství, jenž je k dispozici v tomto území, dosahuje 45 l/s.
 
V současné době je vybudováno prodloužení vodovodu z městské sítě Lázní Bělohrad do místních částí Brtev a Lány, jejíž součástí je vodojem 150 m3 (dno 354,40/hl. 358,10 m n.m.). Do vodojemu je voda samostatně čerpána z úpravny vody Lázně Bělohrad.
 
Hlavní páteří vodovodního systému je zásobní řad DN 200 vedený z úpravny vody na náměstí a přes celé zastavěné
území do vodojemu Horní Nová Ves („Lázně Bělohrad“). Další doplňující vodovodní řady jsou nižších dimenzí DN150, 100, 80. Větší část vodovodu včetně zdrojů je v majetku Vodohospodářská obchodní společnost a.s., některé řady jsou v majetku města Lázně Bělohrad. Provozovatel je Vodohospodářská obchodní společnost a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu bude v obci stávající systém vodovodu zachován. Dále budou v následujících letech na vodovod dle potřeby napojovány stávající lokality (kde není vybudován veřejný vodovod) a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovod Lázně Bělohrad je zásoben z více zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje zásobovat obyvatele ze zbývajících zdrojů. Při nedostatečné kapacitě lze zásobovat město pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Nová Ves - - - 555 590 601 601

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Nová Ves - - - 555 590 601 601

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 42,03 42,29 42,55 42,81
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 41,85 41,85 41,85 41,85
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Lázně Bělohrad, včetně částí Horní, Dolní a Prostřední Nové Vsi jsou řešeny jednotnou kanalizací a v místních
částech Lány a Brtev je oddílná splašková kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny kanalizací přes stávající ČOV, částečně prostřednictvím čtyř vyústí, do recipientu Javorka. Kanalizace byla budována po částech dle dílčích projektů. Převažujícím materiálem stok je beton. V roce 1994 byla uvedena do provozu nová ČOV – typ HYDROVIT. Je umístěna na jižním okraji katastrálního území při toku řeky Javorky. V letech 2006 a 2009 byla intenzifikována. Kapacita ČOV je 4000 EO. Čistírna odpadních vod je dimenzována na množství odpadních vod 133 m3/den a celkové znečištění 240 kg BSK5/den.
 
Základní kostru stokové sítě tvoří hlavní páteřní stoka „A“, situovaná směrem od jihu na sever. Je vedena převážně podél recipientu Javorka. Stoka začíná zaústěním do čistírny odpadních vod v k.ů. Dolní Nová Ves a postupně prochází dalšími třemi kat. územími, a to Lázně Bělohrad, Prostřední Nová Ves a Horní Nová Ves. Na stoku jsou napojeny ostatní stoky.  Jedná se o jednotnou kanalizaci se společným odváděním splaškových, technologických, dešťových, povrchových a balastních vod, kromě místní části Lány a Brtev, kde je kanalizace oddílná splašková. Odpadní vody jsou převážně sociálního charakteru z bytové a rodinné zástavby a vybavenosti obce a velké množství odpadních vod je ze Slatinných lázní. Průmyslové  odpadní vznikají především v podnicích Freudenberg (Dolní Nová Ves) a Deprag CZ (Lázně Bělohrad) a jsou  odváděny na centrální čistírnu odpadních vod. Pro odlehčení dešťových vod je na celém kanalizačním systému provedeno 13 odlehčovacích komor s vyústěním odlehčovacích stok do Javorky.
 
V současné době je v podstatě celé území města Lázně Bělohrad svedeno na stávající čistírnu odpadních vod  Lázně Bělohrad na jižním okraji katastrálního území při toku Javorka.
 
Likvidace odpadních vod ze zbývající okrajových části je řešen individuálním způsobem s využitím čistících zařízení a bezodtokých jímek na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající systém kanalizace bude zachován. Dále budou v následujících letech na kanalizaci dle potřeby napojovány stávající lokality (kde není vybudována veřejná kanalizace) a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Nová Ves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Nová Ves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva