Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Proruby - CZ052.3607.5213.081558 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Proruby

Číslo obce PRVKUK 81558
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.081558
Kód obce 548758
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.081558.01 Proruby 08155 81558

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Proruby se nachází v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, při silnici III. třídy z  Polomu do Potštejna. Zástavba obce je výškově značně diferencovaná a nachází se v nadmořské výšce cca 400,0 – 495,0 m n.m.
 
Počet obyvatel celkem : 50
 
Zástavba je poměrně značně rozptýlena jak kolem silnice III. třídy, tak i sítě dalších místních komunikací ve velmi svažitém terénu, jde o kombinaci RD a hospodářských usedlostí, v řadě případů využívaných k rekreaci.
V obci není průmysl, do katastru obce ale patří lom (15 zaměstnanců), který má sice vlastní zdroj, t.č. bez vody, vyschlý.
Obec slouží pro bydlení a rekreaci.
Obec Proruby je součástí Mikroregionu Rychnovsko a MAS NAD Orlicí se sídlem Kostelecké Horky.
Proruby leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.
Obec leží v koncové části povodí Prorubského potoka – pravostranný přítok potoka Brodec - dílčí  povodí 1-02-01-090.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Proruby Trvale bydlící - - - 50 55 60 70
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 130 135 140 150

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Proruby 49 54 54 56 58 52 48 46 48 51 54 56 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Proruby - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobováni individuálně z vlastních studní.
Sucho letos a v minulých letech se projevilo velmi negativně na individuelní zásobování vodou, kdy části obyvatel voda ve studních vyschla a museli investovat velké částky (stovky tisíc Kč) do vybudování hlubokých vrtů pro zajištění vody pro svou nemovitost.
Některé vrty jsou hluboké i 180 m.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro zásobování obce Proruby vodou se obecně nabízejí 2 možnosti:
 
- přívod vody ze systému veřejného vodovodu
V okolí obce se nacházejí 2 použitelné vodovodní systémy, které by byly schopné dodat do Prorub požadované množství vody (cca 0,3 - 0,5 l/s) a to Potštejn nebo Lhoty u Potštejna (výškový rozdíl z obou lokalit shodně zhruba 80 m na začátek obce). Z obou lokalit je ale vedení trasy vodovodu téměř nemožné, protože trasa vodovodu by vedla buď v lesních pozemcích, což je technicky velice obtížně realizovatelné nebo v komunikaci, což by přivedení vody zdražilo natolik, že by dodávka byla nad ekonomicky únosnou mírou nákladů (opravy komunikace). Další komplikace, která bude mít negativní dopad na cenu pořízení přívodního řadu je častý výskyt skalního podloží (granit) těsně pod terénem.
 
- hydrogeologický průzkum k získání místního zdroje
Vybudování vlastního zdroje (nebo několika zdrojů) pro veřejné zásobení vodou a výstavbu autonomního vodovodního systému je jediná technicky a i finančně schůdná varianta pro pořízení veřejného vodovodu v této obci. Předpokládá se vybudování kompletního systému (zdroj - výtlak - vodojem - zásobní řady) s plánovaným umístěním vodojemu na vrchu Kapraď, kde má obec i svoje pozemky. I při minimalizaci technického řešení budou ale vlivem členění území obce (výškový rozdíl v zástavbě je téměř 100 m) a možného výskytu mělce uloženého skalního podloží měrné náklady na 1 napojeného trvale bydlícího obyvatele vyšší, než je současně ze strany ústředních institucí schváleno.
 
Doporučujeme proto, po dohodě s obcí, zpracovat technicko-ekonomickou studii, která by výše popsané úvahy konkretizovala a po jejím schválení a výběru nejvhodnější varianty by byly k dispozici údaje o technické i finanční náročnosti stavby vodovodu. Po schválení studie bude ve smyslu jejích výsledků a závěrů upravena i tato karta obce v PRVK.
 
V současnosti se obec snaží o maximální zadržení vody v krajině plánovanou stavbou malé vodní nádrže (projekt Techprojekt Ústí nad Orlicí, PD se dokončuje). Po vyřešení pozemkových záležitostí bude podána žádost o dotaci z programu pro zadržování vody v krajině.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě potřeby je možné nouzové zásobení občanů obce Proruby dovozem vody ze zdroje Přestavlky – HV-1.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Proruby - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Proruby - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není kanalizace, pouze několik krátkých úseků dešťového odvodnění podél silnice, stažených do Prorubského potoka. Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých nemovitostí a to septiky a domovními ČOV nebo je řešeno jímkami na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti lokality navrhujeme v návrhovém období ponechání dnešního stavu, tj. lokálního čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí, přičemž v tomto období se doporučuje:
- podrobněji zmapovat dnešní systém lokálních předčistících zařízení u jednotlivých producentů
- v případě rekonstrukce objektů či výstavby nových domů dnešní septiky doplnit další stupněm čištění nebo nahradit malou domovní ČOV. U rekonstruovaných objektů i nové výstavby se preferuje výstavba lokálních ČOV tak, aby čištění odpadních vod bylo řešeno v souladu s vyhláškou 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 
Pokud bude zpracována TES stavby veřejného vodovodu, doporučujeme souběžně s ní zpracovat i technicko-ekonomickou studii zneškodnění OV z obce Proruby, kde by se v souběhu s vodovodem mohlo řešit i odkanalizování a čištění splaškových vod s odvedením vyčištěné vody do Prorubského potoka a v případě schválení studie tuto zapracovat do karty PRVK obce.
Do doby zpracování TES není s žádným návrhem kanalizace uvažováno.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Proruby 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Proruby - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva