Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Křešice - CZ052.3604.5207.136441 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libáň

Číslo obce PRVKUK 136441
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.136441
Kód obce 573108
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.136441.01 Křešice 13644 136441

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Křešice je místní částí města Libáň a leží 4 km jižně. Nalézá se v nadmořské výšce 214 - 224 m n.m. Žije zde 40 trvale bydlících obyvatel. K rodinné rekreaci je využíváno 35 objektů. Celou obcí protéká Libáňský potok. V obci se nachází malá vodní nádrž.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace kanalizace Křešice
Propočty IN dle Met. pok. MZe - Ing. Václav Bareš, PROIS

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křešice Trvale bydlící - - - 38 40 40 40
Přechodně bydlící - - - 105 105 105 105
Celkem - - - 143 145 145 145

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libáň 1669 1699 1714 1712 1714 1738 1744 1715 1730 1764 1867 1951 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křešice - - - 38 38 38 38

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 2,74 2,74 2,74 2,74
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,57 2,57 2,57 2,57
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,26 2,26 2,26 2,26
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,32 0,32 0,32 0,32
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,17 0,17 0,17 0,17

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V roce 2012 byl v obci vybudován vodovod napojený na skupinový vodovod Libáň. Voda je do obce přivedena 1320 m dlouhým prodloužením zásobovacího řadu z části Psinice do části Křešice. Skupinový vodovod Libáň je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2012 byl v obci vybudován vodovod. Nepředpokládá se rozšíření, bude probíhat pouze údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. Z toho důvodu bude nevyhovující voda používána jen jako užitková a jako voda hygienicky nezávadná bude použita voda balená.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křešice - - - 0 145 145 145

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Křešice - - - 0 0 145 145

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,40 6,47 6,53 6,60
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,84 3,88 3,92 3,96
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není vybudován jednotný systém likvidace odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně, pomocí bezodtokých jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části města Libáň – Křešice bude vybudována oddílná splašková gravitační kanalizace o celkové délce cca 1,5 km, která bude zakončena při jižním okraji lokální čistírnou odpadních vod pro 200 EO. Lokální ČOV bude sloužit k čištění odpadních vod z obcí Křešice a Psinice s výustí do Libáňského potoka. Předpokládané pořizovací náklady dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány spolecčně pro kanalizační síť v lokalitách Křešice i Psinice v honotě 19,17mil.Kč.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křešice 0,0 9 000,0 9 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Křešice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva