Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zliv - CZ052.3604.5207.193283 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libáň

Číslo obce PRVKUK 193283
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.193283
Kód obce 573108
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.193283.01 Zliv 19328 193283

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Zliv je místní částí města Libáň a leží 1,5 km jižně. Nalézá se v nadmořské výšce 218 - 224 m n.m. Žije zde cca 55 trvale bydlících obyvatel. K rodinné rekreaci je využíváno 22 objektů. Celkem se v současné době v obci Zliv nachází 51 nemovitostí s č.p. Ze západní strany obec obkličuje Libáňský potok. V severní části obce se na místním potoku nachází rybník.
V následném období se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace kanalizací Zliv
Propočty IN dle Met. pok. MZe - Ing. Václav Bareš, PROIS

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zliv Trvale bydlící - - - 55 55 60 65
Přechodně bydlící - - - 66 66 66 66
Celkem - - - 121 121 126 131

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libáň 1669 1699 1714 1712 1714 1738 1744 1715 1730 1764 1867 1951 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zliv - - - 116 121 126 131

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 12 13 13
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 18 19 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V roce 2012 proběhlo napojení vodovodu na místní vodovod Libáň. Vodovod je v majetku a správě VOS a.s., Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod je vybudován v celém rozsahu obce. Skupinový vodovod Libáň je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. Z toho důvodu bude nevyhovující voda používána jen jako užitková a jako voda hygienicky nezávadná bude použita voda balená.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zliv - - - 0 0 0 131

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zliv - - - 0 0 0 131

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 11,60 12,10 12,60 13,10
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,96 7,26 7,56 7,86
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 7,86 5,24 2,62 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec není vybavena veřejnou kanalizací. Splaškové vody jsou shromažďovány v bezodtokových jímkách nebo septicích.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V lokalitě Zliv bude cca v r. 2028 vybudována nová oddílná splašková gravitační kanalizace, jenž bude zakončena v blízkosti jižního okraje této lokality novou lokální čistírnou odpadních vod (pro cca 130 EO), která bude sloužit k čištění všech splaškových odpadních vod vznikajících v obci Zliv. Přečištěné odpadní vody budou z této ČOV vypouštěny do blízkého Libáňského potoka.  
 
Celková délka nově navrhovaných gravitačních stok v lokalitě Zliv činí cca 1,6 km. Investorem této stavby bude pravděpodobně Město Libáň, přičemž se předpokládá, že vlastnictví k této nově navrhované kanalizační síti a ČOV pravděpodobně Město Libáň časem převede na společnost Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín, a.s., která je vlastníkem i provozovatelem kanalizační sítě ve vlastním městě Libáň. Tato společnost je rovněž předpokládaným provozovatelem této nyní navrhované stavby.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zliv 0,0 8 300,0 8 300,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zliv - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva