Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dobšice - CZ052.3604.5207.083283 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libošovice

Číslo obce PRVKUK 83283
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.083283
Kód obce 573116
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.083283.01 Dobšice 08328 83283

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dobšice je místní část obce Libošovice. Leží 0,5 km jižně v nadmořských výškách 321 – 346 m n.m. Obec má 43 trvale bydlících obyvatel ve 14 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 28 objektů určených k individuální rekreaci cca 84 obyvatel. Obcí protéká místní potok. Obec se nachází v CHKO Český ráj.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od obce
Informace od provozovatele vodovodu VOS a.s. Jičín

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobšice Trvale bydlící - - - 38 38 38 38
Přechodně bydlící - - - 84 84 84 84
Celkem - - - 122 122 122 122

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libošovice 454 481 486 496 502 500 507 510 508 501 513 512 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobšice - - - 38 122 122 122

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 4,83 4,83 4,83 4,83
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,99 3,99 3,99 3,99
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,98 3,98 3,98 3,98
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,84 0,84 0,84 0,84

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Severně nad obcí Dobšice je vybudován zdroj pitné vody D-1 vydatnosti 1,9l/s pro vodovod Dobšice, Meziluží a Rytířova Lhota. Ze zdroje je voda čerpána do věžového vodojemu o objemu 60 m3 umístěnému v těsné blízkosti zdroje. Z vodojemu je voda gravitačně přivedena přívodním řadem délky 362 m k místu původníí čerpací stanice a zdroje pitné vody. Odtud je voda dále rozvedena po obci 1,2 km zásobních řadů.

Vodovod je ve vlastnictví obce a provozuje VOS, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následném období bude ponechán stávající stav, rekonstrukce, rozšíření, popřípadě ke stávajícím zástavbám. V dalších letech nutnost vybudování nového vrtu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobšice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dobšice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 5,98 5,98 5,98 5,98
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,74 3,74 3,74 3,74
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci se nalézá jednotná kanalizace (pasport a povolení vypouštění odpadních vod). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace, případně vod podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod. Obsah jímek bude likvidován vyvážením na čistící zařízení. U nových objektů budou vybudovány domovní čistící zařízení anebo bezodtokové jímky na vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dobšice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dobšice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva